Вид помилки

З яких причин виникли

Як уникнути

1

2

3

Завищення планових показників*

Недостовірні дані, отримані від структурних підрозділів, про реальну потребу в трудових ресурсах, забезпечення матеріально-технічною базою і споживання енергоносіїв та комунальних послуг

Зробити повторний запит до структурних підрозділів із детальним розрахунком та обґрунтуванням кожної заявленої цифри

* Бюджетним кодексом (далі – БК) установлено відповідальність за порушення норм бюджетного законодавства, у т. ч.:
– за включення недостовірних даних до бюджетних запитів (пп. 1 п. 1 ст. 116);
– визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів під час планування бюджетних показників (пп. 3 п. 1 ст. 116).
Ці норми передбачають притягнення посадових осіб, з вини яких допущено вказані порушення, до цивільної, дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із законом (п. 1 ст. 121 БК).
Увага! Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно із законами України його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь (п. 2 ст. 121 БК).

Неправильний розрахунок зарплати*

Причин надто багато: помилки під час табелювання, несвоєчасне подання лікарняних листків, інформації про присвоєння категорії, підвищення посадового окладу, наказів про відпустки, відрядження тощо. Утім, присутній не тільки людський фактор, але й імовірні похибки програмного забезпечення, за допомогою якого провадиться розрахунок зарплати та інших виплат працівникам установи

1. Затвердити графік документообігу по установі і чітко дотримуватися строків надання вказаних у ньому документів до відповідних підрозділів.

2. Указати працівникам установи на необхідність своєчасного інформування про причини відсутності на робочому місці

* Юрособи, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність, передбачену ст. 265 КЗпП, за такі порушення законодавства про працю:
– фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплату зарплати (винагороди) без нарахування і сплати ЄСВ та податків – штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом на момент виявлення порушення (далі – МЗП), за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (на сьогодні – 125 190 грн);
– порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більше як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – штраф у розмірі 3 МЗП (на сьогодні – 12 519 грн);
– недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – штраф у розмірі 10 МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (на сьогодні – 41 730 грн);
– недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законами від 12.12.91 р. № 1975-XII «Про альтернативну (невійськову) службу», від 25.03.92 р. № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу», від 21.10.93 р. № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – штраф у розмірі 10 МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (на сьогодні – 41 730 грн);
– недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – штраф у розмірі 3 МЗП (на сьогодні – 12 519 грн);
– вчинення дій, передбачених абзацом шостим ч. 2 цієї статті, під час проведення перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому ч. 2, – штраф у розмірі 100 МЗП (на сьогодні – 417 300 грн);
– порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим ч. 2 цієї статті, – штраф у розмірі 1 МЗП (на сьогодні – 4 173 грн).

Неналежна організація та ведення бухобліку*

Причиною може бути лише нерозуміння організаційної системи бухобліку загалом або некомпетентність керівництва та відповідальних осіб

Розробити й затвердити накази про облікову політику та організацію бухобліку в установі з урахуванням саме її специфіки, а не просто взяти типові зразки цих документів

* Відповідальність залежно від виду та наслідків скоєних порушень та помилок відповідно до норм КУпАП та Кримінального кодексу.

Викривлення інформації, наведеної у фінансовій звітності*

Така ситуація може виникнути через помилки в бухобліку, а саме:

– невідображення в бухобліку придбаних, переміщених, списаних основних засобів, у т. ч. і ненарахування (неправильне нарахування) амортизації на них;

– відсутність інформації про збільшення або зменшення суми внесеного капіталу відповідно до руху основних засобів;

– невідповідність залишків запасів дійсності (списані, але в бухобліку не відображено їх списання, або придбані та оприбутковані, але зроблено помилки у вартості чи кількості отриманих запасів);

– невідображення дебіторської та кредиторської заборгованості за її фактичної наявності;

– неправильне відображення на субрахунках бухобліку інформації про доходи й витрати установи та ін.

Щомісяця, щокварталу проводити внутрішні перевірки ділянок обліку. Наприкінці кожного місяця перевіряти інформацію, занесену на підставі первинних документів до Карток (книг) аналітичного обліку (форми затверджено наказом Мінфіну від 29.06.17 р. № 604), меморіальних ордерів та книги «Журнал-Головна» (форми затверджено наказом Мінфіну від 08.09.17 р. № 755)

* Згідно зі ст. 1642 КУпАП за відсутність бухобліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінзвітності, неподання фінзвітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей накладається штраф у розмірі від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн), а за повторне порушення протягом року – штраф у розмірі від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн).