№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1

2

3

4

Цільове фінансування

1

Отримано цільове фінансування для придбання ОЗ

311

482 (483, 484)

Надходження ОЗ за умови післяплати

1

Отримано об’єкт ОЗ

152

631

2

Відображено податковий кредит за податковою накладною (далі – ПН), зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН)

(для КНП – платників ПДВ)

641

631

3

Збільшено первісну вартість на суму витрат на доставку та монтаж ОЗ

152

631

4

Відображено податковий кредит у складі витрат за зареєстрованою в ЄРПН ПН (для КНП – платників ПДВ)

641

631

5

Оплачено витрати, пов’язані з придбанням ОЗ

631

311

6

Оплачено постачальнику вартість придбаних ОЗ

631

311

7

Визнано суму сплаченого (вхідного) ПДВ доходом звітного періоду (у тому періоді, в якому фактично понесено витрати на сплату ПДВ згідно з п. 17 П(С)БО 15)*

48

745 (ПДВ)

8

Уведено в експлуатацію об’єкт ОЗ**

104 (105)

152

9

Віднесено суму цільового фінансування на доходи майбутніх періодів одночасно з уведенням ОЗ в експлуатацію

48

69 (без ПДВ)***

10

Нараховано амортизацію на об’єкт ОЗ

23 (91, 92)

131

11

Визнано дохід у сумі нарахованої амортизації****

69

745

13

Віднесено доходи на фінансовий результат

745

791

* Порядок визнання доходу від отриманого цільового фінансування у цьому випадку має свою специфіку.
** Об’єкт ОЗ зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю з урахуванням витрат, зазначених у п. 8 П(С)БО 7.
*** Цільове фінансування, використане на капітальні інвестиції, відображається шляхом зменшення сум на рахунку 48 і збільшення сум на рахунку 69 у періоді введення ОЗ в експлуатацію за первісною вартістю, сформованою без ПДВ.
**** Поступово сума на рахунку 69 буде зменшуватися на суму щомісячного нарахування амортизації. Відбувається поступове визнання доходу в сумі нарахованої амортизації протягом строку корисного використання ОЗ.

Надходження ОЗ за умови попередньої оплати

1

Здійснено передоплату за об’єкт ОЗ

371

311

2

Відображено податковий кредит на підставі зареєстрованої в ЄРПН ПН

(для КНП – платників ПДВ)

641

644

3

Визнано доходом звітного періоду суму вхідного ПДВ

48

745 (ПДВ)

4

Отримано об’єкт ОЗ

152

631

5

Закрито розрахунки з ПДВ за отриманим ОЗ (для КНП – платників ПДВ)

644

631

6

Проведено взаємозалік заборгованостей

631

371

7

Оплачено витрати, пов’язані з придбанням ОЗ

377

311

8

Відображено податковий кредит на підставі зареєстрованої в ЄРПН ПН

(для КНП – платників ПДВ)

641

644

9

Збільшено первісну вартість на суму витрат

152

377

10

Закрито розрахунки з ПДВ за передоплатою (для КНП – платників ПДВ)

644

631

11

Проведено взаємозалік заборгованостей

631

371

12

Уведено об’єкт ОЗ в експлуатацію

104 (105)

152

13

Віднесено суму цільового фінансування на доходи майбутніх періодів одночасно з уведенням ОЗ в експлуатацію

48

69 (без ПДВ)

14

Нараховано амортизацію на об’єкт ОЗ

23 (91, 92)

131

15

Визнано дохід у сумі нарахованої амортизації

69

745

16

Віднесено доходи на фінансовий результат

745

791

Надходження ОЗ (облік у неплатника ПДВ*)

1

Отримано цільове фінансування на придбання ОЗ

311

48

2

Отримано об’єкт ОЗ

152

631

3

Оплачено вартість ОЗ

631

311

4

Уведено об’єкт ОЗ в експлуатацію

104 (105)

152

5

Списано кошти цільового фінансування на доходи майбутніх періодів

48

69

6

Нараховано амортизацію на об’єкт ОЗ

23 (91, 92)

131

7

Визнано дохід у сумі нарахованої амортизації

69

745

8

Віднесено доходи на фінансовий результат

745

791

* КНП – неплатники ПДВ уключають суму ПДВ до первісної вартості ОЗ.

Безплатне отримання ОЗ (облік згідно з п. 19 ч. 1 Методрекомендацій № 561)

1

Отримано безплатно об’єкт ОЗ*

104 (105)

48

2

Нараховано амортизацію на об’єкт ОЗ

23 (91, 92)

131

3

Визнано дохід у сумі нарахованої амортизації

48

745

* Відповідно до п. 10 П(С)БО) 7 первісна вартість об’єкта ОЗ дорівнює його справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених у п. 8 П(С)БО 7. Справедлива вартість ОЗ визначається комісією, призначеною керівником. Підставою для зарахування об’єкта ОЗ на баланс є акт приймання-передачі (уведення в експлуатацію) ОЗ. У КНП – неприбуткових установ, платників ПДВ у разі безплатного отримання ОЗ податковий кредит не виникає.

Безплатне отримання ОЗ (облік із використанням рахунка 15 «Капітальні інвестиції»)

1

Отримано безплатно об’єкт ОЗ

152

48

2

Уведено об’єкт ОЗ в експлуатацію

104 (105)

152

3

Нараховано амортизацію на об’єкт ОЗ

23 (91, 92)

131

4

Визнано дохід у сумі нарахованої амортизації

48

745

5

Віднесено доходи на фінансовий результат

745

791

Ремонт ОЗ (з віднесенням на витрати підприємства) за рахунок цільового фінансування

1

Відображено вартість робіт на підставі акта виконаних робіт

91, 92

631 (685)*

2

Відображено податковий кредит (для КНП – платників ПДВ)

641

631**

3

Оплачено виконані роботи

631

311

4

Визнано суми цільового фінансування доходом у розмірі понесених цільових витрат на ремонт приміщення

48

718

5

Віднесено на фінансовий результат:

– витрати

791

92

– доходи

718

791

* Витрати на ремонт не відносяться на збільшення первісної вартості ОЗ та списуються на витрати підприємства (п. 15 П(С)БО 7).
** Для КНП – неприбуткових установ, платників ПДВ: податковий кредит відображається на підставі ПН, зареєстрованих у ЄРПН, за правилом першої події відповідно до п. 198.2 ПК.

Поліпшення ОЗ (з віднесенням витрат на збільшення первісної вартості) за рахунок цільового фінансування*

1

Відображено вартість робіт на підставі акта виконаних робіт

152

631

2

Відображено податковий кредит (для КНП – платників ПДВ)

641

631

3

Оплачено виконані роботи

631

311

4

Визнано суму сплаченого ПДВ доходом звітного періоду

(для КНП – платників ПДВ)

48

745 (ПДВ)

5

Збільшено первісну вартість ОЗ на суму понесених витрат та введено об’єкт в експлуатацію

104

152

6

Списано кошти цільового фінансування в доходи майбутніх періодів (у сумі поліпшення)

48

69 (без ПДВ)

7

Нараховано амортизацію на об’єкт ОЗ**

91, 92

131

8

Визнано дохід у сумі нарахованої амортизації, яка відноситься до суми поліпшення

69

745

* Поліпшення ОЗ (дообладнання, реконструкція, модернізація, модифікація, добудова) збільшують первісну вартість об’єкта ОЗ на суму витрат, пов’язаних із таким поліпшенням (п. 14 П(С)БО 7, п. 31 Методрекомендацій № 561).
** Оскільки поліпшення ОЗ приводить до збільшення майбутніх економічних вигід (п. 14 П(С)БО 7) та збільшує первісну вартість, а нарахування амортизації на об’єкт ОЗ на час проведення його поліпшення призупиняється (п. 23 П(С)БО 7), сума проведеного поліпшення підлягає амортизації.

Ліквідація ОЗ за самостійним рішенням платника податку (комісії з ліквідації ОЗ)

1

Списано суму зносу об’єкта ОЗ

131

104 (105)

2

Списано залишкову вартість об’єкта ОЗ

976

104 (105)

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ*

976

641

4

Віднесено на фінрезультат залишкову вартість ОЗ та суму нарахованих податкових зобов’язань

793

976

* Нараховуються податкові зобов’язання, складається ПН із типом причини «05» (згідно з наказом Мінфіну від 31.12.15 р. № 1307) та реєструється в ЄРПН (п. 189.9 ПК).

Ліквідація ОЗ унаслідок дії обставин непереборної сили (без згоди платника податків)*

1

Списано суму зносу об’єкта ОЗ

131

104 (105)

2

Списано залишкову вартість об’єкта ОЗ

977

104 (105)

3

Віднесено на фінрезультат залишкову вартість ОЗ

793

977

* Податкові зобов’язання не нараховуються (абзац другий п. 189.9 ПК) за умови підтвердження такої ліквідації документами, установленими законодавством: сертифікатом (висновком) Торгово-промислової палати України (форсмажорні обставини), витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань (крадіжка), актом про пожежу СДПЧ ДНС, яка здійснила виїзд на гасіння пожежі.

Безплатна передача ОЗ

1

Списано суму зносу об’єкта ОЗ

131

104 (105)

2

Списано залишкову вартість об’єкта ОЗ

976

104 (105)

3

Нараховано податкові зобов’язання* (для КНП – платників ПДВ)

976

641

4

Віднесено на фінрезультат залишкову вартість ОЗ та суму нарахованих податкових зобов’язань

793

976

* Звільняються від обкладення ПДВ операції з безплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або в їх спільну власність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника, якщо такі операції проводяться за рішеннями КМУ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їхніх повноважень (ГУ ДФС у Запорізькій області від 23.07.19 р.).