До змін

З урахуванням змін, унесених Наказом № 226

Примітки

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженим Наказом № 39

Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються П(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженим Наказом № 39

Зазначені підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними в цьому П(С)БО

П(С)БО 25

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

П(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність»

Відповідно до вимог Директиви 2013/34/ЄС

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
(1-м, 2-м)

Фінансова звітність малого підприємства
(1-м, 2-м)

Фінансовий звіт малого підприємства подають:

  • малі підприємства – юридичні особи, які визнані такими відповідно до Закону № 996 (крім тих, яким відповідно до податкового законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів та витрат);
  • представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
(1-мс, 2-мс)

Фінансова звітність мікропідприємства
(1-мс, 2-мс)

Фінансовий звіт мікропідприємства подають:

  • мікропідприємства – юридичні особи, які визнані такими відповідно до Закону № 996;
  • підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
  • непідприємницькі (неприбуткові) товариства

Зміни, унесені до форми № 1-м*

Нематеріальні активи (ряд. 1000)

Наводиться сума залишкової вартості (ряд. 1001 – ряд. 1002), яка включається в підсумок балансу

Первісна вартість (ряд. 1001)

Наводиться сума первісної вартості нематеріальних активів (крім гудвілу) (визначається згідно з П(С)БО 8)**

Накопичена амортизація (ряд. 1002)

Сума амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання (П(С)БО 8)***

* Унесені зміни відповідають нормам ст. 14 Директиви 2013/34/ЄС, якою передбачено, що малим підприємствам дозволяється складати скорочений балансовий звіт, у якому відображаються лише статті, пронумеровані в додатках до Директиви III та IV літерами і римськими цифрами, у тому числі вимагається розкриття інформації про нематеріальні активи підприємства.
** Якщо малі підприємства використовують МСФЗ для МСП (для малих та середніх підприємств), то вони позбавляються права на подання скороченої фінзвітності та подають її в повному складі (п. 3.17.): Звіт про фінансовий стан; або єдиний Звіт про сукупний дохід, або окремий Звіт про прибутки та збитки; Звіт про зміни у власному капіталі; Звіт про рух грошових коштів; примітки, що містять стисле викладення облікової політики та іншу пояснювальну інформацію. Якщо малі підприємства використовують МСФЗ для МСП, то це необхідно відобразити в наказі про облікову політику підприємства з обґрунтуванням причин використання МСФЗ. У разі застосування МСФЗ для МСП малі підприємства повинні складати звітність за НП(С)БО 1.
*** У Директиві 2013/34/ЄС не зустрічається поняття «амортизація». Замість нього використовується поняття «коригування вартості», а саме: «Ціну придбання або вартість виготовлення чи переоцінену вартість активів з обмеженим строком корисного використання слід зменшувати шляхом коригувань вартості, розрахованих з метою систематичного списання вартості таких активів протягом строку їх корисного використання».

Підприємства, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

З метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (був п. 10 П(С)БО 25)

З метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

(став п. 9 П(С)БО 25)

Уточнено формулювання та змінено номер пункту без зміни суті

Застосування спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 19.04.01 р. № 186 (далі – Наказ № 186)

Спрощений План рахунків застосовують у разі складання підприємствами фінансової звітності відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» Спрощений План рахунків застосовують у разі складання підприємствами фінансової звітності відповідно до П(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність»

Унесено уточнення до п. 2 Наказу № 186, а саме зазначено, які підприємства мають право застосовувати спрощений план рахунків: мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291

Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності (вилучено), з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами»

Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами»

Усі підприємства зобов’язані вести рахунки класу 9

* Терміни та порядок подання фінансової звітності до органів статистики і ДФС не змінилися.