Назва положення (стандарту)

Наказ Мінфіну, яким затверджено положення (стандарт)

1

2

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Від 07.02.13 р. № 73

НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність»

Від 27.06.13 р. № 628

П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»

Від 28.05.99 р. №137

П(С)БО 7 «Основні засоби»

Від 27.04.2000 р. № 92

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»

Від 18.10.99 р. № 242

П(С)БО 9 «Запаси»

Від 20.10.99 р. № 246

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»

Від 08.10.99 р. № 237

П(С)БО 11 «Зобов'язання»

Від 31.01.2000 р. № 20

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»

Від 26.04.2000 р. № 91

П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»

Від 30.11.01 р. № 559

П(С)БО 14 «Оренда»

Від 28.07.2000 р. № 181

П(С)БО 15 «Дохід»

Від 29.11.99 р. № 290

П(С)БО 16 «Витрати»

Від 31.12.99 р. № 318

П(С)БО 17 «Податок на прибуток»

Від 28.12.2000 р. № 353

П(С)БО 18 «Будівельні контракти»

Від 28.04.01 р. № 205

П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств»

Від 07.07.99 р. № 163

П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»

Від 10.08.2000 р. № 193

П(С)БО 22 «Вплив інфляції»

Від 28.02.02 р. № 147

П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»

Від 18.06.01 р. № 303

П(С)БО 24 «Прибуток на акцію»

Від 16.07.01 р. № 344

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

Від 25.02.2000 р. № 39

П(С)БО 26 «Виплати працівникам»

Від 28.10.03 р. № 601

П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність»

Від 07.11.03 р. № 617

П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів»

Від 24.12.04 р. № 817

П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами»

Від 19.05.05 р. № 412

П(С)БО 30 «Біологічні активи»

Від 18.11.05 р. № 790

П(С)БО 31 «Фінансові витрати»

Від 28.04.06 р. № 415

П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»

Від 02.07.07 р. № 779

П(С)БО 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»

Від 26.08.08 р. № 1090

П(С)БО 34 «Платіж на основі акцій»

Від 30.12.08 р. № 1577