ЗРАЗОК

<...>

Договір застави

м. Київ             20.09.18 р.

ТОВ «Юпітер» в особі Ситка Ігоря Сергійовича, який діє на підставі статуту (далі – Заставодавець), з однієї сторони, і ТОВ «Зірка» в особі директора Гавриленка Сергія Михайловича, який діє на підставі статуту (далі – Заставодержатель), з іншої сторони (далі разом – Сторони), уклали цей договір застави (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Заставодержатель має право у разі невиконання Заставодавцем своїх зобов'язань за договором позики від 15.08.17 р. № 85 (далі – Основний договір), укладеним між Заставодавцем та Заставодержателем, отримати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника.

1.2. Строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою за Договором, спливає 21.12.18 р.

1.3. Розмір забезпеченої заставою вимоги становить 375 000 грн.

2. Предмет застави

2.1. Предметом застави є автомобіль марки Hyundai Genesis, державний номер АВ 25861 ОР, 2011 року випуску.

2.2. Узгоджена за Договором вартість предмета застави становить 375 000 грн.

2.3. Право власності на предмет застави належить Заставодавцеві, що підтверджується технічним паспортом на автомобіль.

3. Порядок передачі предмета застави

3.1. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється в позасудовому порядку шляхом передачі предмета застави у власність Заставодержателя.

3.2. Предмет застави переходить у володіння Заставодержателя не пізніше ніж через 60 (шістдесят) календарних днів після закінчення строку, протягом якого Заставодавець мав виконати свої зобов’язання перед Заставодержателем за цим та Основним договорами.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Заставодавець зобов'язаний застрахувати предмет застави, визначений Договором.

4.2. Заставодержатель зобов'язаний:

4.2.1. Зберегти предмет застави, а в разі виникнення загрози втрати або пошкодження предмета застави негайно повідомити про це Заставодавця.

4.2.2. Повернути Заставодавцеві предмет застави після виконання останнім забезпеченого заставою зобов’язання.

4.3. Заставодавець має право контролювати стан майна, переданого ним у заставу.

4.4. Передача в користування іншим особам предмета застави не допускається.

4.5. Наступна застава предмета застави допускається за згодою Заставодержателя.

4.6. Заставодержатель придбаває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов’язання за Основним договором не буде виконане у строк, установлений у п. 1.2 Договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі порушення своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх можливих заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана у строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів із дати настання таких обставин повідомити про це в письмовій формі другу сторону.

6. Строк дії Договору та інші умови

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

6.2. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документа.

6.3. Усі спори, пов’язані з Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, що визначені відповідним законодавством України.

6.4. Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

6.5. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

6.6. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну чинність.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

<...>