ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами трудового колективу (протокол від 07.10.18 р. № 15)
Уповноважений представник трудового колективу (підпис) А. А. Петренко

УЗГОДЖЕНО:
Директор ТОВ «Кампус» (підпис) Тарабаров Ю. В. 07.10.18 р.

Правила внутрішнього трудового розпорядку
для працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Кампус»

I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ТОВ «Кампус» (далі – Правила) розроблені згідно із чинним трудовим законодавством України і мають на меті сприяти:

 • створенню умов для високопродуктивної праці відповідно до покликання, бажання і здібностей кожного працюючого на підприємстві;
 • отриманню доходів залежно від кількості та якості праці, внеску в кінцеві результати діяльності підприємства;
 • зміцненню трудової дисципліни, раціональному використанню робочого часу і підвищенню продуктивності праці.

2. Дія Правил поширюється на всіх працівників підприємства, що уклали трудовий договір.

3. Копії Правил вивішуються в цехах (відділах) підприємства на видному місці.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору з адміністрацією підприємства згідно з КЗпП.

2. Прийняття на роботу здійснюється на підставі письмової заяви працівника.

Особа подає такі документи:

 • трудову книжку, яка має бути оформлена з дотриманням установленого порядку (за винятком випадків, коли особа оформляється на роботу вперше);
 • паспорт громадянина України або документ, що його замінює.

Особи, які вперше приймаються роботу і не мають трудової книжки, повинні пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.

Прийняття на роботу без пред'явлення зазначених документів не допускається.

3. Укладення трудового договору оформляється наказом про прийняття на роботу, підписаним керівником підприємства. Працівник повинен ознайомитися з наказом під підпис. У цьому наказі зазначається посада згідно зі штатним розписом, умови оплати праці і дата, з якої працівник приступає до виконання службових обов’язків.

4. При укладенні трудового договору за угодою сторін працівнику може встановлюватися випробувальний термін (для інженерно-технічних працівників – до 3 місяців, а для працівників робочих професій – до 1 місяця).

5. До початку роботи адміністрація зобов’язана:

 • ознайомити працівника з Правилами і колективним договором;
 • ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами й оплатою його праці;
 • обладнати працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • провести інструктаж працівника з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

6. Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, письмово попередивши про це адміністрацію за два тижні.

7. При розірванні трудового договору за ініціативою працівника з поважних причин, передбачених чинним законодавством, адміністрація звільняє його в строк, обумовлений працівником у заяві на звільнення.

8. Строковий трудовий договір може бути розірваний на прохання працівника достроково у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадках порушення адміністрацією законодавства про працю, колективного або трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

9. Розірвання трудового договору з працівником за ініціативою адміністрації здійснюється з урахуванням вимог КЗпП.

10. Припинення трудового договору оформляється наказом директора підприємства, і працівник, що звільняється, повинен бути ознайомлений із цим наказом під підпис.

11. Адміністрація підприємства в день звільнення видає працівникові трудову книжку і проводить з ним остаточний розрахунок.

III. Основні обов’язки і права працівників

1. Працівники підприємства зобов’язані:

 • працювати чесно і сумлінно, дотримуватися Правил, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації та функції, визначені посадовими інструкціями;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень і кваліфікацію;
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки;
 • вживати необхідних заходів з усунення причин, які перешкоджають або утрудняють нормальну роботу, інформувати про це адміністрацію;
 • утримувати своє робоче місце в чистоті і порядку, не палити в службових приміщеннях і на робочих місцях;
 • ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, дбайливо ставитися до майна, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;
 • бути ввічливими і доброзичливими з колегами, уважними і ввічливими з клієнтами, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату в колективі.

2. Обов’язки, що виконуються працівниками, визначаються посадовими інструкціями.

3. Працівники мають право:

 • на отримання заробітної плати відповідно до посади;
 • просування по службі з урахуванням здобутої освіти, кваліфікації і здібностей, добросовісного виконання службових обов’язків;
 • здорові, безпечні і належні умови праці;
 • соціальний і правовий захист своїх законних прав та інтересів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

IV. Основні обов’язки адміністрації

1. Адміністрація зобов’язана:

 • правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, забезпечити здорові та безпечні умови праці;
 • забезпечити працівників обчислювальною та іншою оргтехнікою, необхідними для роботи матеріалами;
 • забезпечити матеріальну зацікавленість працівників у результатах їх особистої праці, виплачувати заробітну плату в установлені строки;
 • постійно проводити організаційну та виховну роботу, спрямовану на поліпшення трудової та виконавчої дисципліни;
 • неухильно дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці, вживати заходів із своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;
 • забезпечувати відповідні умови для ефективної роботи й систематичного підвищення кваліфікації працівників;
 • уважно ставитися до працівників, за необхідності надавати їм у встановленому порядку матеріальну допомогу;
 • своєчасно виплачувати заробітну плату.

V. Робочий час і його використання

1. Для працівників підприємства встановлюється 40-годинний робочий тиждень із двома вихідними днями – суботою і неділею.

2. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку та обіду встановлюються такі:

 • початок робочого дня – 9.00;
 • закінчення робочого дня – 18.00;
 • перерва на обід – 13.00–14.00.

3. У передсвяткові дні тривалість робочого часу зменшується на одну годину.

4. Працівникам підприємства надаються щорічні і додаткові відпустки згідно із чинним законодавством України. На прохання працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини, але з урахуванням того, що основна безперервна її частина не може бути менше 14 календарних днів.

5. За рішенням адміністрації підприємства працівники можуть бути за їх згодою відкликані із щорічної відпустки у зв’язку з виробничою необхідністю та в інших випадках, передбачених законодавством України.

6. Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період як за ініціативою адміністрації підприємства, так і на вимогу працівника згідно із чинним законодавством. У разі перенесення щорічної відпустки новий строк її надання встановлюється за погодженням між працівником і адміністрацією.

7. За сімейними обставинами та з інших причин може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на період, погоджений між працівником і адміністрацією, але не більше 15 календарних днів протягом року.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

1. За зразкове виконання трудових обов’язків, добросовісне ставлення до роботи і досягнуті успіхи працівники підприємства можуть бути заохочені: подякою; грошовою премією; цінним подарунком; підвищенням посадового окладу; просуванням по службі.

2. Заохочення оголошуються наказом директора підприємства, доводяться до відома працівника і всього колективу і заносяться в трудову книжку згідно з існуючими вимогами.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

1. Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників підприємства за порушення трудової дисципліни, Правил, невиконання або неналежне виконання покладених на них трудових обов’язків, перевищення службових повноважень.

2. За кожне порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення:

 • догана;
 • звільнення з роботи.

3. До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація підприємства зобов’язана зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. У разі отримання такої відмови від працівника складається відповідний акт за підписом трьох осіб.

4. Стягнення оформляється наказом директора підприємства. Працівникові повідомляють про накладення стягнення під підпис. Стягнення до трудової книжки не заноситься.

5. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення до працівника не застосовувалися нові стягнення, то накладене стягнення анулюється.

6. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як добросовісний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення року.

7. Упродовж строку дії дисциплінарного стягнення заохочення, передбачені Правилами, до працівника не застосовуються.

<...>