Договір позички транспортного засобу № 1

м. Київ

22.07.19 р.

Фізична особа Лазаренко Сергій Степанович, народився 03.05.1976 р. у м. Києві; паспорт серії АН № 234563, виданий Київським РУ ГУ УМВС України 09.06.92 р.; ідентифікаційний номер 125863547; проживає: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 15, кв. 123 (далі – Позичкодавець), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Ластівка» в особі директора Макаренка Ігоря Петровича, який діє на підставі статуту (далі – Користувач), з іншої сторони (разом далі – Сторони, а кожна окрема – Сторона), уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає в тимчасове безплатне користування транспортний засіб марки Nissan Terrano, 2016 року випуску, номер шасі (кузова, рами) Y7LPM01CP8, реєстраційний номер 2358965785462, номерний знак АА 5656 АВ (далі – транспортний засіб).

1.2. Транспортний засіб є власністю Позичкодавця і зареєстрований за ним у Центрі ДАІ 15.03.17 р.

2. Строк користування транспортним засобом

2.1. Строк, на який передається в користування транспортний засіб, становить 12 календарних місяців з моменту його передачі.

3. Порядок передачі транспортного засобу

3.1. Позичкодавець у триденний строк з моменту підписання Договору має передати транспортний засіб Користувачеві.

3.2. Транспортний засіб вважається переданим з моменту підписання Сторонами (уповноваженими представниками Сторін) акта приймання-передачі.

3.3. Користувач самостійно забезпечує вивіз транспортного засобу Позичкодавця.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Користувач зобов’язується:

4.1.1. Використовувати транспортний засіб відповідно до його призначення, визначеного умовами Договору.

4.1.2. У присутності Позичкодавця перевірити стан транспортного засобу в момент його приймання-передачі. У разі невиконання цього обов’язку буде вважатись, що транспортний засіб переданий Користувачеві в належному стані.

4.1.3. Підтримувати транспортний засіб у належному стані.

4.1.4. Нести витрати, пов’язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів.

4.1.5. Не передавати транспортний засіб у користування третім особам.

4.1.6. Відшкодувати збитки, які можуть бути завдані третім особам, а також нести всі інші ризики, пов’язані з використанням транспортного засобу як джерела підвищеної небезпеки.

4.1.7. Відшкодувати збитки, завдані Позичкодавцю внаслідок пошкодження транспортного засобу, якщо Користувач не доведе, що це сталося не з його вини.

4.1.8. У разі припинення дії Договору повернути Позичкодавцю транспортний засіб у стані, не гіршому, ніж на час його передачі в позичку, з урахуванням фізичного зносу.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Розірвати Договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування завданих йому збитків у разі порушення Позичкодавцем строку передачі транспортного засобу.

4.2.2. Використовувати транспортний засіб без будь-яких обмежень щодо території використання, у тому числі з правом виїзду за кордон.

4.2.3. У разі несправності транспортного засобу не з вини Користувача вимагати у Позичкодавця компенсації за фактично понесені витрати на ремонт транспортного засобу.

4.2.4. Повернути транспортний засіб у будь-який час до спливу строку дії Договору. Якщо транспортний засіб потребує особливого догляду або зберігання, повідомити Позичкодавця про відмову від Договору не пізніше ніж за сім календарних днів до дати повернення транспортного засобу.

4.3. Позичкодавець зобов’язується:

4.3.1. Своєчасно передати транспортний засіб Користувачеві.

4.3.2. Попередити Користувача про особливі властивості та недоліки транспортного засобу, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна Користувача або призвести до пошкодження самого транспортного засобу.

4.3.3. Забезпечувати за власний рахунок технічне обслуговування та капітальний ремонт транспортного засобу.

4.4. Позичкодавець має право:

4.4.1. У будь-який час розірвати Договір в односторонньому порядку та вимагати повернення транспортного засобу.

4.4.2. У разі неповернення транспортного засобу в узгоджений Договором строк вимагати його примусового повернення зі стягненням неустойки та понесених збитків.

4.4.3. У разі повернення транспортного засобу із суттєвими пошкодженнями або недоліками вимагати від Користувача відшкодування його вартості, установленої Договором.

4.4.4. Відчужити транспортний засіб третій особі. Користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю транспортного засобу, переданого йому в позичку.

5. Порядок повернення транспортного засобу

5.1. Користувач зобов’язується протягом двох календарних днів після закінчення дії Договору повернути Позичкодавцю транспортний засіб у такому самому стані, в якому він перебував на момент його передачі Користувачу, з урахуванням нормального зносу.

5.2. Транспортний засіб вважається поверненим Позичкодавцю Користувачем з моменту підписання акта приймання-передачі Сторонами (уповноваженими представниками Сторін).

6. Відповідальність Сторін

6.1. У разі порушення своїх зобов’язань за Договором Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України та Договором. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором.

6.2. У разі порушення строку передачі транспортного засобу в користування, указаного в п. 3.1 Договору, Позичкодавець зобов’язаний сплатити Користувачеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення передачі транспортного засобу.

6.3. У разі порушення строку повернення транспортного засобу, вказаного в п. 5.1 Договору, Користувач повинен сплатити на поточний рахунок Позичкодавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення передачі транспортного засобу.

6.4. Сторона, яка порушила умови Договору, зобов’язана сплатити неустойку протягом п’яти банківських днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги від іншої Сторони.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спірні питання, що виникають під час виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. Спірні питання, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. Строк дії Договору

8.1. Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами (уповноваженими представниками Сторін) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Кожна Сторона має право вимагати дострокового розірвання Договору.

9. Прикінцеві положення

9.1. Строк надання позички може бути продовжено за згодою Сторін. У цьому випадку строк дії Договору продовжується на відповідний строк, що оформлюється додатковою угодою до Договору.

9.2. Після підписання Договору всі попередні переговори, листування, договори і будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін, що стосуються умов Договору, втрачають юридичну силу, але можуть використовуватися для тлумачення умов Договору.

9.3. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10. Реквізити та підписи Сторін

<...>