ВИСНОВКИ

Припустимо, у підприємства залишилися кошти на інвалютному рахунку в неплатоспроможному банку. Цей банк ліквідується. Ось основні моменти, про які потрібно пам'ятати при відображенні операцій з такими коштами в обліку:

1. Інвалютну суму на рахунку в банку слід перевести в гривневий еквівалент за курсом НБУ на дату прийняття рішення про ліквідацію банку. Поки триває процес ліквідації, поточна заборгованість банку визнається фінансовим активом. На дату балансу під таку заборгованість потрібно створити резерв сумнівних боргів. Сума резерву відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат (п. 10 П(С)БО 10).

2. Непогашена сума дебіторської заборгованості банку визнається безнадійною і списується з балансу після ліквідації банку.

3. Податковий облік списання безнадійної дебіторської заборгованості у зв'язку з ліквідацією боржника на сьогодні не врегульовано.