Зразок 1 

ТОВ «Календула»

Наказ
від 20.09.17 р. № 115

Про проведення інвентаризації
у 2017 році

З метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності та на підставі Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, а також інших нормативних документів, що регулюють питання проведення інвентаризації і складання річної фінансової звітності, НАКАЗУЮ:

1. Провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків із перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

2. Організацію інвентаризації і контроль над її проведенням покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію, затверджену наказом від 05.01.15 р. № 7.

3. Інвентаризацію провести силами робочої інвентаризаційної комісії, затвердженої наказом від 05.01.15 р. № 8.

4. Інвентаризацію провести в присутності матеріально відповідальних осіб:

  • комірника складу № 1        (підпис)    О. А. Загорулько
  • комірника складу № 2        (підпис)    Г. р. Нечипорук
  • касира             (підпис)    Є. В. Маркова

5. Окремі об'єкти інвентаризувати в такі строки:

  • товарно-матеріальні цінності на складах, основні засоби, нематеріальні активи – 2–6 жовтня 2017 року;
  • незавершене виробництво і готову продукцію – 1–10 листопада 2017 року;
  • кошти в касі та на рахунках, цінні папери, бланки суворої звітності – 1–10 листопада 2017 року.
  • розрахунки з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами – 1–7 грудня 2017 року.

6. Постійно діючій інвентаризаційній комисії в п'ятиденний строк після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження керівнику.

Контроль над виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                           (підпис)    І. Н. Голобородько

З наказом ознайомлені:

комірник складу № 1        (підпис)    О. А. Загорулько

комірник складу № 2        (підпис)    Г. р. Нечипорук

касир                                 (підпис)    Є. В. Маркова