МСФЗ/МСБО

Призначення стандарту

1

2

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»

Доповнює принципи визнання, оцінки і подання фінансових активів і фінансових зобов'язань, сформульовані в МСФЗ 9 та МСБО 32.

Містить вимоги до розкриття у фінансовій звітності інформації, яка надається користувачам для оцінки:

– значущості фінансових інструментів для результатів фінансової діяльності підприємства;

– характеру і рівня ризиків, пов'язаних із фінансовими інструментами, яким підприємство піддається протягом звітного періоду (наприклад, ризик, обумовлений фактором часу: змінюється процентна ставка, валютний курс, умови оплати);

– інструментів, які підприємство використовує для управління цими ризиками. Зазвичай компанії придбавають додаткові інструменти, використання яких дозволяє уникнути збитків (наприклад, для забезпечення погашення наданих кредитів компанія може випускати облігації, викуп яких може зараховуватися на погашення кредиту)

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

Установлює принципи фінзвітності про фінансові активи та фінансові зобов'язання і застосовується для всіх статей, на які поширюється дія МСБО 39.

Розроблено фактично для повної заміни МСБО 39, але його положення про оцінку та визнання фінансових інструментів зараз оспорюються міжнародними компаніями, тому його впровадження відбувається поетапно. На цьому етапі компаніям дозволено застосовувати МСБО 39 з огляду на те, коли вони почали використовувати МСФЗ 9.

Серед професійних бухгалтерів існує думка, що повне застосування МСФЗ 9 планується з 01.01.18 р. Але досвід попередніх років показав, що ця дата може бути неостаточною

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»*

Установлює принципи визнання, оцінки та припинення визнання фінансових активів і зобов'язань, регулює питання знецінення фінансових активів та облікові принципи хеджування фінансових інструментів

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»**

МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»

Визначає принципи подання фінансових інструментів як зобов'язань або власного капіталу.

Розглядає:

– питання класифікації фінансових інструментів (фінансові активи, фінансові зобов'язання і пайові інструменти);

– особливості відображення фінансових інструментів у звітності (наприклад, їх розділення на елемент зобов'язання та елемент капіталу або згортання фінансових активів і фінансових зобов'язань);

– види фінансових інструментів і пов'язаних із ними процентів, дивідендів, прибутків і збитків.

Установлює вимоги до розкриття інформації про всі типи фінансових інструментів і пов'язаних з ними ризиків у примітках до фінансової звітності.

Доповнює принципи визнання й оцінки фінансових активів і фінансових зобов'язань, викладені в МСФЗ 9, і принципи розкриття інформації про них, запропоновані в МСФЗ 7

* Застосовується разом із МСФЗ 9.

** Для підприємств, що не застосовують МСФЗ 9.