Зразок

Договір доручення на продаж товару

м. Полтава                                                                                                                                        09.11.16 р.

Приватне підприємство «Фагот» (у подальшому йменоване Довіритель) в особі директора Водоп'янова Геннадія Івановича, який діє на підставі статуту підприємства, з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Магнат» (у подальшому йменоване Повірений) в особі генерального директора Серьогіна Вадима Володимировича, який діє на підставі статуту ТОВ, із другої сторони, уклали даний договір (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Повірений зобов'язується за винагороду від імені та за рахунок Довірителя укласти договори на продаж товару із третьою особою (далі – Покупець).

1.2. Умови, на яких Довіритель доручає Повіреному укласти договори на продаж товару, зокрема найменування товару, його кількість, ціна, якісні характеристики, вимоги до упаковки, строк поставки, наведено в додатку 1*, який є невід'ємною частиною Договору.

2. Права та обов'язки Повіреного

2.1. Повірений зобов'язаний:

 • виконати дане йому доручення відповідно до вказівок Довірителя. У випадку відступлення від вказівок Повірений повинен повідомити Довірителя, як тільки це стане можливим;
 • повідомляти Довірителю всі відомості про хід виконання доручення протягом трьох календарних днів після отримання вимоги Довірителя;
 • подати Довірителю один примірник підписаного з Покупцем договору на продаж товару протягом трьох календарних днів після його укладення;
 • виконати доручення особисто. Повірений має право передати виконання доручення іншій особі тільки з письмової згоди Довірителя з обов'язковим зазначенням необхідних відомостей про особу, що його заміщує: найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання), здійснюваний вид діяльності;
 • подавати письмові звіти про виконання доручення протягом семи календарних днів, що настають за останнім днем звітного місяця;
 • повідомити Довірителя про свій намір відмовитися від виконання доручення в строк не пізніше сорока календарних днів до відмови.

2.2. Повірений має право:

 • отримати винагороду в сумі, порядку та на умовах, зазначених у розд. 4 Договору;
 • відступити від вказівок Довірителя, якщо цього вимагають інтереси Довірителя і Повірений не зміг попередньо направити запит Довірителю або не отримав відповіді на свій запит протягом п'яти календарних днів.

3. Права та обов'язки Довірителя

3.1. Довіритель зобов'язаний:

 • протягом п'яти календарних днів після укладення Договору видати Повіреному належним чином оформлену довіреність на вчинення дій, передбачених Договором;
 • забезпечити Повіреного всім необхідним для виконання доручення шляхом передачі продаваного товару протягом трьох календарних днів після отримання від Повіреного повідомлення про укладення договору з Покупцем;
 • відшкодувати Повіреному понесені затрати;
 • негайно прийняти від Повіреного все отримане ним у зв'язку з виконанням доручення;
 • виплатити винагороду Повіреному в розмірі, визначеному в п. 4.1 Договору;
 • повідомити Повіреному про припинення доручення в строк не пізніше сорока календарних днів.

3.2. Якщо доручення припинене до його повного виконання, Довіритель зобов'язується відшкодувати Повіреному затрати, пов'язані з виконанням доручення, і виплатити Повіреному винагороду пропорційно до проведеної роботи. Відшкодування не здійснюється, якщо доручення виконане Повіреним після того, як він дізнався або міг дізнатися про припинення Договору.

3.3. Довіритель має право:

 • у будь-який час відхилити заступника, обраного Повіреним;
 • припинити виконання доручення з обов'язковим повідомленням Повіреного про це в строк, установлений п. 3.1 Договору.

4. Винагорода Повіреного

4.1. Довіритель за виконання Повіреним доручення виплачує йому винагороду в сумі 10 000 (десять тисяч) грн. Виплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Повіреного протягом двадцяти календарних днів із моменту подання Довірителю звіту Повіреного про виконання доручення.

5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність, визначену Договором і діючим законодавством. Порушенням зобов'язання вважається його невиконання або неналежне виконання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо доведе, що нею були вжиті всі залежні від неї заходи для належного виконання зобов'язання.

5.3. Припинення Довірителем доручення не є підставою для відшкодування упущеної вигоди Повіреного.

5.4. Довіритель сплачує пеню за порушення строків розрахунків із Повіреним, визначених у п. 4.1 Договору, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент сплати, від суми заборгованості за кожний день прострочення.

6. Порядок урегулювання спорів

6.1. Усі спори, пов'язані з Договором, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

7. Інші умови

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.17 р.

7.2. Зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін та оформляються додатковою угодою до Договору. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу, якщо викладені в письмовій формі та підписані вповноваженими представниками сторін.

7.3. Договір складений на двох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8. Місцезнаходження та реквізити сторін

<...>