Характерні ознаки

Трудовий договір

ЦПД

1

2

3

Законодавство, яким регламентуються відносини сторін

Трудове законодавство, зокрема КЗпП

Цивільне законодавство, зокрема Цивільний кодекс (далі – ЦК)

Предмет договору. Права та обов'язки сторін

Предмет договору – сам процес роботи працівника.
Права та обов'язки сторін передбачаються колдоговором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією та іншими локальними актами підприємства

Предмет договору – робота, що виконується (послуга, що надається).
Права та обов'язки сторін зазначаються в самому договорі. Внутрішні локальні акти (колдоговір, положення тощо) роботодавця на виконавця робіт (послуг) не поширюються

Строк дії договору

Трудовий договір, як правило, є безстроковим. У деяких випадках може оформлятися строковий трудовий договір

Строк дії договору – одна з обов'язкових умов ЦПД, цей строк має бути зазначений у самому договорі

Порядок оформлення відносин

На підставі заяви працівника видається наказ про його прийняття на роботу.
У деяких випадках (ст. 24 КЗпП) між підприємством і працівником укладається письмовий трудовий договір.
На підставі наказу в трудовій книжці працівника робиться запис про прийняття на роботу.
Працівника приймають на посаду, яка є в штатному розписі

Між сторонами укладається договір про виконання робіт (надання послуг).
Факт виконання робіт (надання послуг) оформляється актом виконаних робіт (наданих послуг).
Трудова книжка на тих, хто працює за ЦПД, не ведеться.
У штатному розписі немає посади (професії), що відповідає роботам (послугам), які виконуються за ЦПД

Повідомлення ДФС про оформлення відносин

Роботодавець зобов'язаний повідомити ДФС про прийнятого працівника до початку його роботи (підстава – ст. 24 КЗпП та постанова КМУ від 17.06.15 р. № 413)

Повідомляти орган ДФС не потрібно, оскільки ці відносини регламентуються не КЗпП, а ЦК

Режим роботи, облік робочого часу

Режим роботи визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку. Обов'язково дотримується норма робочого часу – 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП). Облік робочого часу ведеться в табелі

Правила трудового розпорядку на виконавця не поширюються, табель не ведеться, норма робочого часу не обмежена. Підрядник (виконавець) самостійно визначає режим свого робочого часу, але деякі обмеження можуть бути встановлені умовами ЦПД

Оплата праці

Виплачується зарплата з дотриманням вимог КЗпП та Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (далі – Закон № 108), зокрема:
– розмір зарплати повинен бути не нижче від законодавчо установленого мінімуму (далі – МЗП);
– повинні дотримуватися строки виплати зарплати, визначені Законом № 108.
Оплата праці проводиться на підставі табеля обліку використання робочого часу (нарядів)

Виплачується винагорода за виконані роботи (надані послуги).
Вимоги КЗпП і Закону № 108 на ці виплати не поширюються, строки і розмір оплати встановлюються в ЦПД.
Оплата здійснюється на підставі ЦПД та акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг)

Можливість відправити у відрядження

Працівника можна направити у відрядження з огляду на вимоги КЗпП

Не можна направити у відрядження виконавця (підрядника), оскільки поняття «відрядження» стосується трудових правовідносин. Проте можливість залучити фізособу за ЦПД до виконання робіт в іншому місті все ж таки є – цей момент потрібно прописати в договорі та зазначити там умови компенсації витрат виконавця на виконання робіт в іншому місті (проїзд, проживання тощо)

Наявність трудових гарантій

На працівника пощирюються всі гарантії, передбачені трудовим законодавством (право на відпустку, оплата витрат на відрядження, часу простою та інші виплати)

Підрядник не має права на гарантії, передбачені трудовим законодавством. Деякі виплати можуть бути встановлені ЦПД (оплата витрат, пов'язаних з поїздками до іншого міста, тощо)

Можливість залучити до виконання своєї роботи інших осіб

Свої обов'язки за трудовим договором працівник зобов'язаний виконувати особисто

До виконання робіт за договором підряду можна залучити субпідрядників, якщо пряма заборона не передбачена самим договором (ст. 838 ЦК).
Для виконання договору на надання послуг – навпаки. Послуга повинна бути надана особисто, якщо інше не передбачено договором (ст. 902 ЦК). Тобто можна залучити співвиконавця, якщо це дозволено договором

Відповідальність

1. Дисциплінарна відповідальність, передбачена гл. Х КЗпП (у вигляді догани або звільнення).
2. Матеріальна відповідальність, що застосовується згідно з гл. IХ КЗпП

Цивільно-правова відповідальність згідно з гл. 51 ЦК, зокрема:
– сплата неустойки, передбаченої договором (штраф, пеня);
– відшкодування збитків і моральної шкоди

Припинення договірних відносин

Підстави для припинення договірних відносин установлені ст. 36 КЗпП. Звільнити працівника можна тільки у випадках, визначених законодавством, при цьому оформляється наказ з посиланням на відповідну статтю КЗпП

Відносини припиняються після закінчення строку дії договору. У деяких випадках сторони можуть розірвати договір достроково, зокрема за угодою сторін. Також сторони можуть продовжити договір на новий строк

Оподаткування доходів

ПДФО – 18 % утримується з нарахованої суми зарплати. При цьому нарахована сума зменшується на ПСП (за наявності у працівника права на ПСП)

ПДФО – 18 % утримується із суми нарахованої винагороди.
Права на ПСП у виконавця немає

ЄСВ – 22 % нараховується на заробітну плату в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ (зараз – 36 250 грн., з 01.12.16 р. – 40 000 грн.)

ЄСВ – 22 % нараховується на суму винагороди за ЦПД у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ (зараз – 36 250 грн., з 01.12.16 р. – 40 000 грн.)

Військовий збір – 1,5 % утримується з нарахованої суми зарплати

Військовий збір – 1,5 % утримується з нарахованої суми винагороди