п / п

Вид витрат

Коротка характеристика

1

2

3

1

 

Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції

Упаковка – це технічний засіб або комплекс засобів із товаром, що знаходиться в ньому, який забезпечує захист товару від пошкоджень
і втрат у процесі транспортування, зберігання та продажу, а навколишнє середовище – від забруднень. Віднесення витрат пакувальних матеріалів до складу витрат на збут обумовлене тим, що упаковки частково виконують роль реклами. Наприклад, упаковка може містити інформацію про акційні пропозиції, є упаковки, оформлені до свят, і т. д.

2

Витрати на ремонт тари

Тара – це елемент упаковки, у якому розміщується товар. Деякі види тари час від часу ремонтують. Найчастіше вимагають ремонту дерев'яні ящики, бочки і т. д.

3

 

Оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговельним агентам
і працівникам підрозділів, що забезпечують збут

Служба збуту на підприємстві займається не тільки укладанням контрактів на продаж продукції, оформленням документів на відвантаження або безпосередньо самим продажем. У такі служби можуть входити і працівники, відповідальні за просування товарів на ринку, наприклад маркетологи, мерчандайзери та ін. Оплата праці таких працівників (із нарахуваннями податків) входить до складу витрат на збут. Крім того, сума винагороди посередникам (наприклад, комісіонерам) також включається до цих витрат

4

Витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг)

Реклама – це інформація про особу або товар, поширена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес до цієї особи або товару (ст. 1 Закону України від 03.07.96 р. № 270/96-ВР). Реклама може бути внутрішньою, зовнішньою, порівняльною, прихованою і т. д.

Маркетингові дослідження – це систематизований процес визначення, збору, накопичення, обробки та аналізу інформації про поточний стан і прогноз ринку товарів і послуг, попит та пропозиції, поведінку споживачів, ринкову кон'юнктуру, динаміку цін. Увесь цей комплекс дій спрямований на краще просування товарів на ринок, збільшення їх збуту, продажів (розд. ІІ Методичних рекомендацій, затверджених наказом Держкомітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 13.09.10 р. № 18).

5

 

Витрати на передпродажну підготовку товарів

 

Передпродажна підготовка товарів включає комплекс операцій із підготовки товару до експлуатації, а також із виявлення та усунення недоліків, що виникли в процесі його транспортування і зберігання. Обсяг і перелік таких операцій установлюється виробником. До витрат на передпродажну підготовку можна віднести витрати:

– на перевірку наявності комплектуючих і пломб заводу-виготовлювача;

– підготовку до роботи, включення, запуск і перевірку працездатності, усунення неполадок, настроювання та регулювання техніки;

– відображення в технічному керівництві процедури передпродажної підготовки

6

 

Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом

Витрати на службові відрядження працівників, які забезпечують збут продукції, товарів, робіт або послуг, відображаються на рахунку 93

7

 

Витрати на утримання
основних засобів (далі –
ОЗ), інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом

До складу цього виду збутових витрат входять затрати на операційну оренду ОЗ, амортизаційні відрахування, витрати на страхування, ремонти, техобслуговування, опалення, освітлення, водовідведення, охорону об'єктів, пов'язаних зі збутом продукції (товарів, робіт, послуг)

8

 

Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиторські та інші послуги, пов'язані з умовами договорів і поставок

Ідеться про витрати на транспортування готової продукції (товарів), вироблених продавцем згідно з договорами поставки. Якщо такі витрати несе покупець, то їх вартість у його обліку формує собівартість придбаного товару (п. 9 П(С)БО 9)

9

 

Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування

Відповідно до п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» продавцю (виробнику) необхідно нарахувати в обліку суму забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань. Така операція відображається проведенням: Дт 93 – Кт 473 «Забезпечення гарантійних зобов'язань»

10

 

Витрати на страхування продукції, що підлягає подальшій реалізації і тимчасово зберігається на складах підприємства

Підприємства мають право укласти зі страховою компанією договір
добровільного майнового страхування готової продукції, що знаходиться на складі, на випадок пожежі, крадіжки, стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб і т. д. Суми страхових внесків, що перераховуються страховим компаніям, відносяться на збутові витрати

11

 

Витрати на транспортування готової продукції (товарів) між структурними підрозділами підприємства

Даний вид витрат включає затрати, понесені технологічним транспортом при транспортуванні готової продукції між різними підрозділами, наприклад, амортизація, паливо (якщо продукція перевозиться автомобілями, тепловозами), електроенергія (наприклад, під час перевезення електрокарами)

12

 

Інші витрати, зв'язані зі збутом

 

До цієї статті витрат можуть бути включені:

– витрати на поштові послуги;

– амортизація нематеріальних активів, пов'язаних зі збутом продукції;

– витрати на охорону праці і техніку безпеки, пожежну безпеку об'єктів служби збуту;

– витрати на послуги охорони складів готової продукції;

– відрахування в резерв відпусткових працівників служби збуту;

– вартість ТМЦ, використовуваних для підрозділів служби збуту;

– вартість техогляду і паркування автомобілів, використовуваних службою збуту;

– витрати на інформаційні послуги в різних каталогах, буклетах і т. п.;

– участь у виставках;

– послуги сторонніх організацій і т. д.