Зразок

Договір оренди автомобіля № 03/1

м. Київ     01.06.16 р.

Громадянин України Птичкін Георгій Дмитрович, який діє на підставі власного волевиявлення (далі – Орендодавець), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Літо» в особі виконавчого директора Архипова Дмитра Юрійовича, який діє на підставі довіреності від 04.01.16 р. № 12 (далі – Орендар), із другої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір оренди автомобіля (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в термінове платне користування, а Орендар зобов'язується прийняти автомобіль відповідно до п. 1.2 Договору, а також вносити орендну плату згідно з умовами Договору.

1.2. Інформація про орендований автомобіль (далі – Автомобіль): модель: ГАЗ 2410 «Волга»; рік випуску: 1993-й; тип кузова: седан; державний номер: АВ 123123; колір: чорний; номер двигуна: АПР 1478963; обсяг двигуна: 2 400 см3.

2. Мета оренди

2.1. Автомобіль передається Орендарю в оренду для здійснення службових поїздок працівників Орендаря.

3. Порядок передачі Автомобіля в оренду

3.1. Право користування орендованим майном в Орендаря виникає після підписання акта приймання-передачі, який є невід'ємною частиною Договору.

3.2. Автомобіль передається Орендарю для використання в робочих цілях у такому порядку: понеділок – п'ятниця з 9.00 до 18.00 (за винятком святкових і неробочих днів відповідно до КЗпП). 

3.3. Орендодавцю надається право використовувати Автомобіль у неробочий час в особистих цілях. При цьому Орендодавець зобов'язаний використовувати власні пально-мастильні матеріали.

4. Орендна плата та порядок розрахунків

4.1. Розмір орендної плати становить 600 (шістсот) грн. 00 коп. на місяць.

4.2. Орендар зобов'язується сплачувати Орендодавцю орендну плату щомісяця до 10-го числа.

4.3. Розмір орендної плати може бути переглянутий за угодою Сторін.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення зобов'язань, що випливають із Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену Договором та(або) діючим законодавством України.

5.2. Орендна плата, сплачена з порушенням строків, установлених у п. 4.2 Договору, підлягає індексації та стягується на користь Орендодавця з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу, включаючи день оплати.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають за договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У випадку якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до діючого законодавства.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов'язань за договором у випадках, коли таке невиконання (неналежне виконання) обумовлене діями непереборної сили (стихійне лихо, воєнні дії і т. д.), які унеможливили виконання (належне виконання) зобов'язань за договором.

7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання Договору внаслідок обставин непереборної сили, зобов'язана повідомити про це другу сторону в 5-денний строк, а також подати документ, що підтверджує настання таких обставин.

8. Строк дії Договору

8.3. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.16 р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.4. Строк дії Договору може бути продовжений за взаємною згодою Сторін, оформленою у вигляді додаткової угоди до Договору.

8.5. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення другої сторони не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту його розірвання.

9. Заключні положення

9.6. Усі зміни, додатки та доповнення до Договору після підписання Сторонами (уповноваженими представниками) є невід'ємною частиною Договору.

9.7. Договір складено у двох примірниках, кожний з яких має рівну юридичну силу.

10. Реквізити та підписи Сторін