Шляхи надходження запасів на підприємство

Порядок формування первісної вартості запасів

1

2

Придбання за плату

 

До складу первісної вартості придбаних запасів входять (п. 9 П(С)БО 9):

– суми, сплачені постачальникові за договором (за вирахуванням непрямих податків);

– ввізне мито;

– непрямі податки, пов'язані з придбанням і не відшкодовані підприємству;

– транспортно-заготівельні витрати;

– інші витрати, пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання.

Зверніть увагу! Якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси оцінюються за справедливою вартістю з подальшим коригуванням

Отримання як внесок до статутного капіталу підприємства

Первісною вартістю визнається узгоджена засновниками підприємства справедлива* вартість з урахуванням витрат, передбачених для запасів, що придбаваються за плату (п. 11 П(С)БО 9)

Безплатне отримання

Первісною вартістю визнається справедлива* вартість запасів з урахуванням витрат, передбачених для запасів, що придбаваються за плату (п. 12 П(С)БО 9)

Отримання шляхом обміну на подібні запаси

Первісна вартість отриманих запасів дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо ж балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу* вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. При цьому різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду (п. 13 П(С)БО 9)

Отримання в обмін на неподібні запаси

Первісною вартістю вважатиметься справедлива* вартість отриманих запасів

Отримання в результаті ліквідації основних засобів

Первісна вартість визнається за чистою вартістю реалізації або за оцінкою можливості їх використання з урахуванням ступеня придатності для експлуатації. Затрати на ремонт, доопрацювання та підвищення якісних і технічних характеристик запасів, що плануються до використання як запчастини, включаються до їх первісної вартості (п. 2.12 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.07 р. № 2, далі – Методрекомендації № 2)

Виготовлення власними силами підприємства

Первісною вартістю визнається їх виробнича собівартість, яка визначається відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»

* Згідно з визначенням, наведеним у додатку до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», справедливою вартістю є:
– для готової продукції та товарів – ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продукції та товарів;
– незавершеного виробництва – ціна реалізації готової продукції за вирахуванням витрат на завершення та реалізацію, а також суми надбавки (прибутку), розрахованої за розміром прибутку від реалізації аналогічної готової продукції;
– матеріалів – відновна вартість (нинішня собівартість придбання)
Примітка. Не включаються до первісної вартості запасів, а відносяться на витрати поточного періоду (п. 2.3 Методрекомендацій № 2, п. 14 П(С)БО 9):
– відсотки за користування кредитами (крім випадків, коли придбаваються запаси, які можуть бути визнані кваліфікаційними активами згідно з П(С)БО 31  «Фінансові витрати»);
– витрати на збут;
– курсові різниці, що виникають під час розрахунку з постачальниками;
– витрати на придбання валюти для оплати вартості запасів;
– понаднормативні втрати і недостача запасів;
– адміністративні та інші витрати, не пов'язані з придбанням, доставкою і приведенням запасів у стан, придатний для використання в запланованих цілях.