Характерні ознаки

Пояснення

1

2

Планові перевірки

Підстави для проведення

Перевірка СГ повинна бути передбачена відповідним календарним планом. Якщо СГ на відповідний плановий період включений до плану перевірок відразу декількох контролюючих органів, то перевірки проводяться комплексно – одночасно всіма цими органами. Плани проведення перевірок формуються згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 04.11.15 р. № 902

Строк проведення

Не може перевищувати 15 р. д., а для СМП – 5 р. д.

Періодичність

Визначається контролюючим органом залежно від ступеня ризику, до якого віднесено СГ. Критерії віднесення до того чи іншого ступеня ризику затверджуються КМУ (ст. 5 Закону № 877). Відносно перевірок органами ПФУ такі критерії затверджені постановою КМУ від 29.07.15 р. № 528.
Згідно із цією постановою органи ПФУ можуть проводити планові перевірки СГ:
– із високим ступенем ризику – не частіше одного разу на рік;
– із середнім – не частіше одного разу на три роки;
– із незначним – не частіше одного разу на 5 років

Умови допуску до перевірки

1. Про майбутню перевірку платник повинен бути проінформований письмово не пізніше ніж за 10 днів до початку її проведення. Повідомлення повинне містити:
– дати початку та закінчення перевірки;
– найменування юрособи або П. І. Б. фізособи-підприємця, діяльність якого перевіряється;
– найменування органу, який буде проводити перевірку.
2. До початку перевірки перевіряючі зобов'язані пред'явити СГ направлення на перевірку та службові посвідчення, а також подати копію направлення (ч. 5 ст. 7 Закону № 877). Перелік відомостей, які містяться в направленні, наведено в ч. 3 ст. 7 Закону № 877.
3. Перед початком перевірки посадові особи контролюючого органу зобов'язані внести запис до Журналу реєстрації перевірок СГ, якщо такий є (ч. 12 ст. 4 Закону № 877)

Позапланові перевірки

Підстави для проведення

Такими підставами є (ч. 1 ст. 6 Закону № 877):
– подання СГ письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням;
– виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданої СГ;
– перевірка виконання СГ приписів, розпоряджень про усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами планових перевірок;
– звернення фізичних та юридичних осіб про порушення СГ вимог законодавства. У цьому випадку перевірка можлива тільки за згодою центрального органу виконавчої влади;
– неподання у встановлений строк документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень причин, які перешкоджали поданню таких документів;
– аварія, смерть потерпілого в результаті нещасного випадку або професійного захворювання, пов'язаного з діяльністю СГ.
У ході позапланової перевірки з'ясовуються тільки ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення

Строк проведення

Не може перевищувати 10 р. д., а для СМП – 2 р. д.

Умови допуску до перевірки

Перевіряючі зобов'язані:
– зареєструватися в Журналі перевірок;
– перед початком перевірки пред'явити направлення і службове посвідчення