№ п/п

Найменування статті

ТОВ «Промінь»

ТОВ «Промінь»

ТОВ «Стріла»

До реорганізації

Після реорганізації

1

2

3

4

5

1

Основні засоби:

520 160

140 120

380 040**

– первісна вартість*

3 470 000

1 970 000

1 500 000**

– знос*

2 949 840

1 829 880

1 119 960**

2

Сировина та матеріали

380 800

285 600

95 200

3

Інші виробничі запаси

100 200

100 200

4

Готова продукція

300 395

300 395

5

Товари

198 000

198 000

6

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи послуги

400 000

400 000

7

Готівка в касі

505

505

8

Рахунки в банках

160 080

120 060

40 020

9

Витрати майбутніх періодів

900

900

10

Разом активів (рядки 1–9)

2 061 040

1 545 780

515 260

11

Баланс (актив) (ряд. 10)

2 061 040

1 548 780

515 260

12

Зареєстрований (пайовий) капітал

600 000

450 000

150 000

13

Додатковий капітал

48 000

36 000

12 000

14

Нерозподілений прибуток

200 000

150 000

50 000

15

Разом чистих активів (ряд. 12 + ряд. 14)

848 000

636 000

212 000

16

Короткострокові кредити банків

251 909

251 909

17

Поточна кредиторська заборгованість за:
– товарами, роботами, послугами

 865 000

 865 000

 –

18

Розрахунки з оплати праці

72 466

24 115

48 351

19

Інші поточні зобов'язання

23 665

20 665

3 000

20

Разом зобов'язань (рядки 16–19)

1 213 040

909 780

303 260

21

Баланс (пасив) (ряд. 15 + ряд. 20)

2 061 040

1 545 780

515 260

* Не включаються в підсумок Балансу.
** Із них: балансова вартість обладнання – 300 040 грн., будівлі – 80 000 грн.