№ п/п

Найменування показника

Рекомендації щодо заповнення (згідно з п. 4–27 розд. ІV Порядку № 8)

1

2

3

1

№ з/п

Заповнюється за наростанням

2

Код найменування операції

Вибирається з додатка 3 до Порядку № 8. Якщо жоден із кодів не підходить, ставиться код 036 (інші операції)

3

Предмет контрольованої операції:
– код типу предмету операції

Код типу предмету операції вибирається з додатка 4 до Порядку № 8. Таких типів тепер 7 (раніше було 3)

4

– опис предмету операції

Стисло описується предмет операції згідно з первинними документами так, щоб операцію можна було ідентифікувати. Наприклад: постачання товару, послуги експедитора, оренда приміщення тощо

5

– код товару за УКТЗЕД

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) застосовується згідно із Законом від 19.09.13 р. № 584-VIІ «Про митний тариф України» (діє з 01.01.14 р.), коди зазначаються в 10-значному форматі (п. 4.11 Порядку № 669).
Графа заповнюється тільки за операціями з товарами, інакше тут ставиться «0»

6

– код послуги згідно із Класифікацією зовнішньоекономічних послуг

Тут зазначається код послуги з Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Держслужби статистики від 27.02.13 р. № 69. Завважимо, що видів і кодів робіт у цьому класифікаторі немає.
Графа заповнюється тільки при зовнішньоекономічній торгівлі послугами, інакше тут ставиться «0»

7

Контракт (договір):
– дата

Указується дата і номер укладеного договору (контракту), на підставі якого здійснювалася контрольована операція. Якщо до договору вносилися зміни, усе одно зазначаються первинна дата і номер контракту

8

– №

9

Код сторони операції

Код сторони операції (тризначний) вибирається з додатка 5 до Порядку № 8. Код повинен відповідати тому, як названо контрагента в договорі, наприклад: продавець, покупець тощо.
Якщо відповідного найменування сторони операції в додатку 5 не знайшлося, у цій графі ставиться код «144» (інше найменування сторони)

10

Код країни походження предмету операції

Код країни (три знаки) із Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату від 30.12.13 р. № 426. Якщо країна походження не відома, ставиться «0»

11

Умові постачання (ІНКОТЕРМС)

Зазначаються умови постачання товару за ЗЕД-договором згідно з Правилами Інкотермс із зазначенням місця передачі товару (місця призначення). Раніше достатньо було зазначити тільки літерне позначення умов постачання.
Для інших операцій (крім постачань товарів) тут слід зазначити «0»

12

Назва торговельної марки предмету операції або іншого об'єкта авторського права/інтелектуальної власності (за наявності в товаросупровідних та комерційних документах)

Зазначається відповідна торговельна марка предмету операції в такому вигляді, як вона зазначена в товаросупровідних і комерційних документах. Якщо торговельна марка не зазначена в документах контрагента, ставиться «0»

13

Виробник предмету операції (за наявності в товаросупровідних та комерційних документах)

Виробник предмету операції зазначається в такому вигляді, як він вписаний до товаросупровідних і комерційних документів (застосовно тільки до товарів).
За відсутності інформації про виробника ставиться «0»

14

Дата здійснення операції:
– з

У графах 14 та 15 зазначається однакова дата:
– для товару – дата переходу права власності на товари;
– для послуг – дата складання акта або іншого документа, що підтверджує виконання робіт, надання послуг (п. 4.19 Порядку № 669).
Особливі правила. Якщо за умовами договору протягом року проводяться періодичні постачання товарів (робіт, послуг) з незмінними умовами постачань та іншими показниками, які відображені у графах 2–13, 16, 18, 19, 21–23 цього розділу («Відомості про контрольовані операції»), то дані про такі операції зазначаються одним рядком сумарно. При цьому в гр. 14 ставиться дата першої операції, а в гр. 15 – дата останньої операції із серії таких періодичних операцій у звітному році

15

– по

16

Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/ договору)

Ціна (тариф) за одиницю виміру предмету операції (без ПДВ) зазначається у валюті договору (контракту) з точністю до двох знаків після коми. Дані повинні відповідати первинним документам за операцією.
Якщо в межах одного договору постачання/придбання здійснюються за різними цінами, то в цьому розділі доведеться заповнити стільки рядків, скільки було цін. При цьому в графах 7 та 8 (№ і дата договору) наводяться одні й ті самі дані, а в графах 16 (ціна), 17 (кількість) зазначаються дані з первинних документів за кожною операцією окремо.

 

 

Увага! Заголовок цієї графи вказує на те, що ціна повинна бути наведена без ПДВ, тоді як пп. 39.2.1.7 ПК говорить, що контрольована операція обліковується за вирахуванням непрямих податків. А непрямими податками крім ПДВ уважаються також акцизний податок, який включається до ціни реалізації товару, і мито. Звичайно ж, пріоритет мають норми ПК.
Особливі правила. Процентна ставка зазначається:
– у річному обчисленні – для фінансових послуг з кредиту, депозиту, займу;
– згідно з угодою – для роялті, франшизи та інших платежів, які сплачуються у відсотках від певної бази

17

Кількість

Зазначається кількість предметів операції.
Особливі правила. Для фінансових послуг тут зазначається сума такої послуги у валюті контракту

18

Одиниця виміру

Зазначається код одиниці виміру предмету операції з Класифікатора системи позначень одиниць виміру та обліку (ДК 011-96), затвердженого наказом Держстандарту від 09.01.97 р. № 8

19

Код валюти

Зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют і банківських металів, затвердженим постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34. Якщо валютою контракту визначена гривня, зазначається код 980

20

Загальна вартість операції (без вирахування непрямих податків) (грн.)

Зазначається сума операції в гривнях, яка фактично відображена в бухгалтерському обліку підприємства.
Увага! Слід правильно читати «за вирахуванням непрямих податків». Нагадаємо, що якщо за ЗЕД-договором була передоплата (як за імпортом, так і за експортом), то доходи, витрати, вартість отриманих активів визначатимуться саме за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату перерахування/отримання передоплати. А якщо першою подією було відвантаження (отримання) товарів (послуг), тоді операція відображається за офіційним курсу НБУ на дату визнання доходів/витрат, активів (п. 5, 6 П(С)БО 21).
Аналогічні роз'яснення з Узагальнюючої консультації № 699 (запитання 24) залишаються актуальними і для Звіту за 2015 рік.
Прорахувати значення гр. 20 за кожним рядком тільки за даними Звіту неможливо, оскільки у Звіті немає даних про курс на дату операції. Підсумкове значення за цією графою переноситься до гр. 4 таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» основної частини Звіту

21

Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»

Нова графа!
Код методу вибирається з додатка 6 до Порядку № 8. Методи встановлено п. 39.3 ПК

22

Показник рентабельності

Нова графа! Код показника рентабельності вибирається з додатка 7 до Порядку № 8.
Види рентабельності визначені пп. 39.3.2.5 ПК.
Якщо для перевірки відповідності принципу «витягнутої руки» вибрані метод порівняльної неконтрольованої ціни (код методу 301) або метод розподілу прибутку (код методу 305), то ця графа не заповнюється

23

Цифрове значення показника рентабельності

Нова графа! Для вибраного із гр. 22 виду показника рентабельності зазначається його числове значення. Показник рентабельності наводиться з двома десятковими знаками після коми

24

Інформація щодо групування контрольованих операцій у їх сукупність

Нова графа!*
Тут робиться позначка «1», якщо платник застосовує методи встановлення відповідності принципу «витягнутої руки», крім методу порівняльної неконтрольованої ціни.
Правила групування прописані в розд. V Порядку № 8. Дозволяється згрупувати в один рядок дані за конкретним контрагентом (нерезидентом), але за декількома операціями, декількома договорами і декількома виробниками (торговельними марками), якщо ці операції мають однакові умови постачань, а саме:
– операції однотипні – з одним і тим самим предметом операції (однаково були б заповнені графи 2–6). Код товару за УКТЗЕД за «групованим» рядком наводиться з точністю до товарної позиції (6 знаків);
– збігається код сторони операції та умови постачання за договором (Правила ІНКОТЕРМС) (графи 9–11);
– однакові методи встановлення відповідності принципу «витягнутої руки» і вибрані види показників рентабельності (графи 21, 22).
Тоді заповнюються тільки:
– гр. 1 – номер за порядком;
– гр. 2–6 – дані про предмет контрольованої операції (згруповані дані);
– графи 9–11 – коди сторони операції, країни походження предмету операції, умови постачання (Правила ІНКОТЕРМС);
– графи 14 та 15 – відповідно дата першого й останнього постачання за рік;
– гр. 17 – загальна кількість поставлених одиниць товарів;
– гр. 18 – одиниця виміру;
– гр. 19 – код валюти;
– гр. 20 – загальна сума постачання;
– гр. 21 – код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
– гр. 22 – показник рентабельності;
– гр. 23 – цифрове значення загального показника рентабельності.
Не заповнюються графи 7, 8, 12, 13, 16.
Таке заповнення рекомендоване для постачань великої товарної номенклатури

* За правилами минулих років збережена також можливість об'єднати в один рядок декілька контрольованих операцій, якщо вони здійснюються в рамках одного контракту і дані за графами 2–13, 16, 18, 19, 21–23 збігаються. Тоді в гр. 14 зазначається дата першого з таких постачань, а в гр. 15 – дата останнього постачання. Графа 24 не заповнюється, але в гр. 5 (код товару за УКТЗЕД) зазначається повний код товару