№ п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

20.06.14 р. Надійшли грошові кошти від комітента*

Виписка
банку

312

685

$8 000,00

100 000,00

2

30.06.14 р. Відображено на позабалансовому рахунку без ПДВ придбаний
у постачальника-резидента товар

Прибуткова
накладна

025

$7 000,00

79 800,00

3

Перераховано оплату продавцеві товару (резидентові) із ПДВ (79 800 х 1,2)

Платіжне
доручення

631

311

95 760,00

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

631

15 960,00

5

Сплачено митні платежі (сума умовна)**

Платіжне
доручення

377

311

600,00

6

10.07.14 р. Передано товар комітентові та списано з позабалансового рахунка вартість товару

Акт приймання-передачі, МД

025

79 800,00

7

Проведено взаємозалік заборгованостей (за умовою договору у гривневому еквіваленті на дату придбання товару)

Звіт
комісіонера,
бухгалтерська
довідка

685

631

$7 000,00

79 800,00

8

Відображено курсову різницю на дату погашення заборгованості

[(12,50 – 11,40) х $7 000]

685

714

7 700,00

9

Зменшено заборгованість перед комітентом на суму додаткових витрат комісіонера

685

377

$49,18

600,00

10

Відображено курсову різницю на дату погашення заборгованості

[(12,20 – 12,50) х $49,18]

685

714

14,75

11

Перераховано комітентові залишок невикористаних грошових коштів

($8 000 – $7 000 – $49,18)

685

312

$950,82

11 600,00

12

Відображено курсову різницю на дату погашення заборгованості

[(12,50 – 12,20) х $950,82]

685

714

285,25

13

31.07.14 р. Нараховано комісійну винагороду (дохід від наданих послуг)

Акт наданих послуг

362

703

$500,00

6 150,00

5 125,00

14

Нараховано податкові зобов'язання
з ПДВ

Податкова
накладна

703

641

1 025,00

15

Списано на витрати собівартість послуг (сума умовна)

Калькуляція
послуг

903

23

2 500,00

2 500,00

16

10.08.14 р. Отримано від комітента плату за послуги

Виписка
банку

312

362

$500,00

6 000,00

17

Відображено курсову різницю на дату погашення заборгованості

[(12,00 – 12,30) х $500]

Бухгалтерська довідка

945

362

150,00

150,00

18

Віднесено на фінансовий результат:

– дохід від наданих послуг

Не оформляються


703


791


5 125,00– дохід від курсової різниці

714

791

8 000,00

– витрату від курсової різниці

791

945

150,00

– витрати за наданими послугами

791

903

2 500,00

* У податковому обліку комісіонера ця операція не відображається. Продажу інвалюти у прикладі не показано.
На дату балансу заборгованість перед комітентом не перераховується, оскільки є немонетарною.

** Комісіонер експортує товари, придбані ним у продавця-резидента за договором комісії на купівлю, у якому покупцем виступає нерезидент. Така операція обкладається ПДВ за ставкою 0 %. Норми п. 200.16 ПК у цьому випадку не застосовуються, адже мова не йде про операцію комісії на продаж, у якому комітентом є резидент – платник ПДВ.