№ з/п

Вид доходу
нерезидента
та норма ПК

Ставка, установ-
лена ПК
(п. 160.2–160.7, п. 10 підрозд. 4 розд. ХХ ПК), %

Пояснення

1

2

3

4

Податок утримується у джерела виплати за рахунок доходу

1

Проценти, дисконтні доходи

(пп. «а» п. 160.1)

15

Визначення процентів наведене в пп. 14.1.206 ПК.

Дисконтний дохід – це дохід за дисконтними облігаціями. Відповідно до ст. 7 Закону від 23.02.06 р. № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» дисконтні облігації – облігації, що розміщуються за ціною, нижчою, ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації, яка виплачується власнику облігації під час її погашення, становить доход (дисконт) за облігацією

2

Дивіденди

(пп. «б» п. 160.1)

15

Термін «дивіденди» застосовується в розумінні пп. 14.1.49 ПК. Зазначимо, що практично всі договори про уникнення подвійного оподаткування містять положення щодо дивідендів і, як правило, ставки податку для цієї виплати є нижчими, ніж передбачено ПК

3

Роялті

(пп. «в» п. 160.1)

15

Визначення терміна «роялти» наведено в пп. 14.1.225 ПК
та п. 4 П(С)БО 15 «Дохід».

Слід пам’ятати: якщо сума роялті, що підлягає сплаті за відповідним договором, перевищує 100 тис. євро (або еквівалент в іншій валюті за курсом НБУ на дату укладення договору), необхідною умовою для переказу коштів є отримання акта цінової експертизи ДП «Держзовнішінформ» (п. 4 постанови Правління НБУ від 30.12.03 р. № 597).

Пам’ятаємо також про обмеження щодо можливості віднесення роялті до складу витрат.

Нагадаємо, що нараховану частку роялті, яка не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за попередній рік, слід відобразити в ряд. 06.4.34.1 додатка ІВ до декларації з податку на прибуток підприємства. У деяких випадках суми роялті взагалі не можна віднести до складу витрат (пп. 140.1.2 ПК)

4

Фрахт

(пп. «г» п. 160.1, п. 160.5)

6

Визначення терміна «фрахт» наведено в пп. 14.1.260 ПК.

Об’єктом оподаткування є базова ставка фрахту, під якою розуміють суму фрахту, уключаючи витрати на навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарів, збільшену на суму витрат за рейс судна або іншого транспортного засобу, сплачених або тих, що будуть відшкодовані фрахтувальником згідно з укладеним договором фрахтування

5

Доходи від інжинірингу (пп. «г» п. 160.1)

15

Визначення інжинірингу надано в пп. 14.1.85 ПК.

Оподаткуванню підлягають суми доходу, що мають бути сплачені нерезиденту за надання послуг з інжинірингу.

Слід завважити, що пп. 139.1.14 ПК обмежує право на витрати в податковому обліку за цими послугами

6

Лізингова (орендна)
плата

(пп. «ґ» п. 160.1)

15

Визначення поняття «лізингова (орендна) операція» наведене в пп. 14.1.97 ПК.

Оподатковуються суми, що підлягають виплаті нерезиденту-орендодавцю резидентом або постійним представництвом нерезидента за договорами оперативної оренди

7

Доходи від продажу
нерухомого майна

(пп. «д» п. 160.1)

15

Визначення терміна «нерухоме майно» міститься, зокрема, у розд. І Методологічних роз’яснень, затверджених наказом Держкомстату від 01.04.09 р. № 110.

Оподатковуються суми доходу, що підлягають виплаті нерезиденту від продажу нерухомого майна, що розташоване на території України та належало нерезиденту або постійному представництву нерезидента. Якщо придбана резидентом нерухомість знаходиться за межами України, податок не утримується

8

Прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами

(пп. «е» п. 160.1)

15

Визначення терміна «цінні папери» наведено в ст. 163 Господарського кодексу. Відповідно до п. 14.2 ПК до цінних паперів прирівнюються боргові зобов'язання НБУ.

Визначення терміна «дериватив» міститься у пп. 14.1.45 ПК,
а терміну «корпоративні права» – у пп. 14.1.90 ПК.

Правила оподаткування операцій з цінними паперами наведені в п. 153.8, 153.9 ПК

9

Доходи, отримані від провадження спільної діяльності на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України

(пп. «є» п. 160.1)

15

Згідно зі ст. 1130 Цивільного кодексу (далі – ЦК) за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону. Порядок оподаткування спільної діяльності визначений п. 153.14 ПК.

Значення терміна «довгостроковий контракт» наведено
в п. 187.9 ПК, п. 137.3 ПК використовує такий термін як довготривалий цикл виробництва. Порядок оподаткування цього виду діяльності та визначення витрат наведений у п. 138.2 ПК

10

Винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України

(пп. «ж» п. 160.1)

15

Термін «освітня діяльність» наведений в ст. 1 Закону від 17.01.02 р. № 2984-ІІІ «Про вищу освіту». Засади здійснення релігійної діяльності визначені Законом від 23.04.91 р. № 987-ХІІ «Про свободу совісті та релігійні організації». Значення терміна «спортивна діяльність» наведено в ст. 1 Закону від 24.12.93 р. № 3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт». Засади здійснення розважальної діяльності визначені Законом від 14.12.10 р. № 2778-VI «Про культуру»

11

Брокерська, комісійна або агентська винагорода

(пп. «з» п. 160.1)

15

Оподаткуванню підлягає винагорода за вказані посередницькі послуги, надані нерезидентом на території України

12

Доходи, одержані від
діяльності у сфері розваг

(пп. «і» п. 160.1)

15

Визначення терміна «діяльність у сфері розваг» надано
в пп. 14.1.46 ПК

13

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

(пп. «ї» п. 160.1)

15

Оподатковуються суми благодійної допомоги, пожертв тощо, виплачені нерезидентам (крім виплат нерезидентам-фізособам, які оподатковуються відповідно до п. 170.7 ПК).

Застосовуються ставки оподаткування, передбачені ст. 167 ПК. Якщо міжнародними договорами встановлено інші умови оподаткування, застосовуються норми міжнародних договорів

14

Інші доходи, отримані нерезидентом від провадження господарської діяльності на території України (пп. «й» п. 160.1)

15

Оподаткуванню підлягають будь-які інші доходи нерезидента, отримані на території України та не згадані в п. 160.1 ПК, крім винятків, установлених ПК

15

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов’язаннями (п. 160.3)

Діюча ставка податку на прибуток
(у 2014 році – 18 %)

Оподаткуванню підлягають отримані нерезидентом прибутки від зазначених операцій. При цьому прибуток визначається за такою формулою:

Прибуток = Номінальна вартість ЦП,
сплачена або нарахована емітентом – Ціна придбання на первинному (вторинному) фондовому ринку.

Придбання або продаж зазначених ЦП нерезидент може здійснювати виключно через власне постійне представництво або через резидента, який працює від імені, за дорученням та за рахунок такого нерезидента

Податок сплачується за власний рахунок резидента

16

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у т. ч. страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України

(пп. «и» п. 160.1)

0; 4; 12

Ставки оподаткування залежать від виду страхування та рейтингу фінансової надійності нерезидента-страховика (перестраховика).

Докладно див. у п. 160.6 ПК

17

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

(п. 160.7)

20

Оподатковується сума доходу, що підлягає сплаті нерезиденту за виробництво та/або розповсюдження реклами. Наприклад, якщо сума виплати становить 10 000 у. о., то сума податку буде 2 000 у. о. (10 000 у. о. х 20 %). Сума в повному розмірі виплачується нерезиденту. Загальні витрати резидента-покупця становитимуть 12 000 у. о. (10 000 у. о. + 2 000 у. о.)