Критерії

Договір доручення

Агентський договір

Договір комісії

1

2

3

4

Сторони

Повірений і довіритель.

Сторонами можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи

Комерційний агент і принципал. Сторонами договору можуть бути тільки суб'єкти господарювання

(ч. 2 ст. 295 ГК)

Комітент і комісіонер.

Сторонами можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи

Від чийого
імені діє
посередник

Від імені довірителя

(ч. 2 ст. 1000 ЦК)

Від імені суб'єкта, що представляється (ст. 297 ГК)

Від свого імені

(ст. 1011 ЦК)

Форма
договору

Проста письмова форма (ст. 208 ЦК), але за бажанням сторін посередницький договір може бути засвідчений нотаріально (ст. 209 ЦК)

Предмет

Учинення певних юридичних дій (ст. 1000 ЦК), як правило, правочинів

Надання послуги з укладення правочинів (учинення юридичних дій) або сприяння їх укладенню (ст. 297 ГК)

Укладення саме правочинів (ст. 1011 ЦК)

Оплата послуг
посередника

Послуги повіреного можуть бути як платними, так і безплатними (за умови, що це закріплено в договорі). Якщо в договорі розмір плати не визначено, винагорода виплачується виходячи із звичайної ціни на такі послуги

(ч. 2 ст. 1002 ЦК)

Агентський договір завжди оплатний. Розмір винагороди визначається сторонами в договорі (ст. 301 ГК)

Договір комісії завжди оплатний. Якщо договором комісії розмір плати не визначено, оплата винагороди за договором здійснюються виходячи із звичайних цін за такі послуги

(ч. 3 ст. 1013 ЦК)

Строк дії
договору

У посередницькому договорі повинен бути вказаний строк дії договору, оскільки це одна з істотних умов господарського договору (ст. 180 ГК), без якого договір може бути визнано неукладеним

Видача
довіреності

Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій

(ст. 1007 ЦК)

Довіреність видається, коли її наявність є умовою виконання договору або коли необхідно підтвердити повноваження агента (ст. 297 ГК)

Видача довіреності не є обов'язковою

Відступ
від умов
договору

Повірений має право відступити від змісту доручення, тільки якщо це потрібно в інтересах довірителя (ст. 1004 ЦК).

Повірений повинен повідомити про це довірителя при першій можливості

Комерційний агент може відступити від умов договору тільки в тому випадку, якщо суб'єкт, якого він представляє, схвалить такий відступ

(ст. 298 ГК)

Комісіонер має право відступити від вказівок комітента, якщо цього вимагають інтереси комітента, а комісіонер не міг заздалегідь погодити свої дії з комітентом або не отримав у розумний строк відповідь на свій запит.

У цьому випадку комісіонер повинен повідомити комітента про відступ від його вказівок при першій можливості (ст. 1017 ЦК)

Перехід права власності

Посередник ніколи не стає власником майна, яке було ним отримане в процесі виконання своїх обов'язків за посередницьким договором

Відшкодування
витрат

Довіритель зобов'язаний відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення

(ч. 3 ст. 1007 ЦК)

Витрати комерційного агента підлягають відшкодуванню тільки в тому випадку, якщо це передбачено умовами договору (ст. 301 ГК)

Комісіонер має право на відшкодування витрат

(ст. 1024 ЦК)

Залучення
інших осіб
як посередників

Повірений виконує доручення особисто

(ч. 1 ст. 1005 ЦК).

Він може передати виконання доручення іншій особі – заступникові, якщо це передбачено договором або обставини змушують його так чинити в інтересах довірителя

Комерційний агент зобов'язаний особисто виконати дії, які йому доручені (ст. 300 ГК). Він не може передати надані йому права діяти на користь принципала іншим особам, якщо тільки договором не передбачено інше

Комісіонер зобов'язаний виконати договірні зобов'язання особисто.

Проте зі згоди комітента він може залучитии іншу особу (субкомісіонера)

(ст. 1015 ЦК)

Подання
звіту

Обов'язково, якщо подання звіту передбачено договором (ст. 1006 ЦК)

Обов'язково

(ст. 298 ГК)

Обов'язково

(ст. 1022 ЦК)

Припинення
договору

Довіритель і повірений мають право відмовитися від договору в будь-який час

Агентський договір припиняється за угодою сторін, а також у випадку

(ст. 304 ГК):

– відкликання повноважень агента;

– відмови агента від подальшого виконання договору, укладеного сторонами без зазначення строку його дії;

– вибуття однієї із сторін договору внаслідок її припинення або смерті;

– інших обставин, які припиняють повноваження агента або суб'єкта, якого він представляє

Комітент