ЗРАЗОК 1

Договір
на ремонтно-обробні роботи № 15

м. Дніпропетровськ 14.03.14 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перемога» в особі генерального директора Бондаренко Володимира Віталійовича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується Замовник), з одного боку, і громадянин Пасічник Василь Леонтійович, паспорт серії АН № 286523, виданий 01.07.01 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДГУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області (надалі іменується Виконавець), з іншого боку, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання у встановлений Договором строк провести ремонтно-обробні роботи в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. П. Мирного, 14, каб. 112, зокрема: шпаклівку і фарбування стін згідно із затвердженим кошторисом (додаток 1* до договору).

1.2. За дорученням Замовника Виконавець зобов’язується на власний ризик виконати певну роботу за Договором, а Замовник зобов’язується прийняти й оплатити її.

1.3. Робота за Договором виконується за рахунок коштів і матеріалів Замовника.

1.4. Замовник зобов’язується надати Виконавцеві всі необхідні для роботи матеріали згідно з додатком 1 до Договору.

2. Строк виконання робіт

2.1. Замовник зобов’язується протягом двох днів із дня підписання Договору забезпечити Виконавця матеріалами й інструментами, необхідними для початку ремонтно-обробних робіт.

2.2. Виконавець зобов’язується почати виконання робіт із моменту надання Замовником матеріалів та інструментів.

2.3. Роботи повинні бути завершені протягом 30 днів із дати, зазначеної в п. 2.2 Договору.

3. Порядок оплати робіт

3.1. Робота визнається виконаною Виконавцем, а також прийнятою Замовником до оплати після підписання сторонами акта приймання-здачі виконаних робіт.

3.2. За виконану роботу Замовник зобов’язаний виплатити Виконавцеві винагороду в розмірі 6 500 грн. протягом 3 днів із дня підписання сторонами акта приймання-здачі виконаних робіт.

3.3. Сума винагороди виплачується готівкою в касі Замовника за видатковим касовим ордером.

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі невиконання Виконавцем належним чином своїх зобов’язань у строки, передбачені Договором, Виконавець сплачує штраф у розмірі 3 % вартості робіт за кожен день прострочення робіт.

4.2. За порушення строків оплати за договором Замовник несе відповідальність у вигляді сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який сплачується пеня.

4.3. Кожна із сторін Договору несе відповідальність за завдання збитку іншій стороні відповідно до чинного законодавства України.

5. Строк дії Договору та інші умови

5.1. Договір набуває юридичної сили з дня його підписання Замовником і Виконавцем.

5.2. Договір може бути розірваний достроково за угодою сторін.

5.3. Договір складений у двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

5.4. Усі спори з приводу Договору розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Додаток до Договору

6.1. Додаток 1 «Кошторис» на трьох сторінках.*

6.2. Додаток до Договору є його невід’ємною частиною.

7. Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін

<...>