ЗРАЗОК

<...>

Договір перевезення вантажу

<...>

1. Предмет договору

1.1. Перевізник бере на себе зобов’язання отримувати ввірений йому для перевезення вантаж (будівельні матеріали) транспортним засобом: марка Mersedes-Benz Sprinter 313, тип вантажний (фургон), державний номер АА 705874 АР, доставляти його до пункту призначення і видавати уповноваженій на одержання вантажу особі, а Замовник зобов’язується своєчасно оплачувати послуги Перевізника.

2. Умови перевезення вантажу

2.1. Перевізник не відповідає за якість та масу нетто вантажів, які затарені, упаковані або опломбовані Замовником.

2.2. На кожну партію вантажу Сторони погоджують заявку, у якій фіксуються:

  • найменування і кількість вантажу;
  • строки відправлення і доставки вантажу;
  • напрями, маршрут, відстані перевезення.

2.3. Водій, який виконує обов’язки експедитора, отримує багаж Замовника на підставі оформленої товарно-транспортної накладної, завіреної Замовником, для перевезення з матеріальною відповідальністю Перевізника.

2.4. Навантаження та розвантаження вантажів здійснюються за домовленістю сторін.

3. Обов’язки Перевізника

3.1. Перевізник зобов’язується забезпечувати приймання, передачу, вивантаження, навантаження, збереження вантажу, перевіряти кількість, якість вантажу (настільки, наскільки це можливо під час поверхневого огляду), складати у відповідних випадках акти нестачі, бою, ушкодження вантажу, інші подібні документи, а також виконувати інші необхідні та можливі дії, пов’язані із захистом інтересів Замовника.

3.2. За вимогою Замовника Перевізник зобов’язується надати Замовнику інформацію про маршрут, графік переміщення вантажу, місцезнаходження вантажу, а також іншу інформацію, пов’язану із переміщенням вантажу.

3.5. Перевізник зобов’язується забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення і до моменту видачі Вантажоодержувачу.

3.6. Доказом передачі вантажу є Специфікація (товарно-транспортна накладна), оформлена належним чином, з підписом уповноваженої особи вантажоодержувача та прикладенням печатки, а також довіреність на отримання вантажу з посиланням на номер і загальну суму Специфікації (товарно-транспортної накладної).

4. Обов’язки Замовника

4.1. Замовник зобов’язується надавати Перевізнику вантаж для погрузки в сроки і в обсягах, указаних у Заявці (додаток 1*), що є невід’ємною частиною цього Договору.

4.2. Замовник зобов’язується оплатити надані Перевізником послуги в розмірі і в строк, вказані в Додатку 2 до цього Договору.

4.3. Замовник зобов’язується своєчасно оформлювати у встановленому порядку товарно-транспортні накладні, відмічати в них фактичний час прибуття та відправлення автомобіля із пунктів навантаження.

5. Порядок розрахунків

5.1. Розмір плати за перевезення вантажів та інші операції й послуги, пов’язані з перевезенням, а також строки розрахунків визначені Сторонами в додатку 2, що є невід’ємною час­тиною цього Договору.

5.2. Датою отримання Перевізником безготівкових коштів є дата зарахування таких коштів на розрахунковий (поточний) рахунок Перевізника.

5.3. Розрахунки здійснюються в гривнях у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми на розрахунковий рахунок Перевізника.

6. Відповідальність сторін

6.1. Перевізник і Замовник у випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором несуть взаємну матеріальну відповідальність згідно з чинним законо­давст­вом та умовами цього Договору.

6.2. За кожен день прострочення оплати послуг з перевезення вантажу Замовник повинен сплатити Перевізнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент розрахунку суми пені.

6.3. Перевізник несе матеріальну відповідальність за збереження вантажу від повної чи часткової втрати, псування чи ушкодження під час перевезення у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що шкоду завдано не з його вини.

7. Строк дії договору

7.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє по 31.12.19 р. включно.

<...>