№п/п

Cпосіб отримання запасів

Чому дорівнює первісна вартість запасів

1

2

3

1

 

Придбано за плату (вартість одиниці визначається діленням фактичних витрат, пов'язаних із придбанням однорідних запасів, які надійшли однією партією, на загальну кількість придбаних запасів)

Собівартості запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

– сума, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

– сума ввізного мита;

– сума непрямих податків у зв’язку із придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єктам держсектора;

– транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, уключаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);

– інші витрати, які безпосередньо пов'язані із придбанням запасів і приведенням їх у стан, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб'єкта держсектора на доопрацювання й підвищення якісно технічних характеристик запасів

2

Отримано безоплатно від юридичних та фізичних осіб

Справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 розд. ІІ НП(С)БОДС 123

3

Отримано безоплатно від суб’єктів державного сектора

Балансовій вартості запасів суб’єкта держсектора, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 8 розд. ІІ НП(С)БОДС 123. У разі відсутності достовірної інформації щодо первісної вартості запасів первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання

4

Виготовлено власними силами

Виробничій собівартості, яка визначається за відповідними НП(С)БОДС. Порядок формування виробничої собівартості визначено в розд. IV Методрекомендацій «Запаси». Виробнича собівартість включає: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та інші прямі витрати

5

Отримано в результаті обміну на інші запаси

Балансовій вартості переданих запасів, а якщо така вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості цих запасів, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість на дату оприбуткування

6

Запаси, на створення та випуск яких держава має виключне право (поштові марки, бланки цінних паперів тощо)

Вартості їх виготовлення, друкування, чеканення тощо

Примітки.

1. Запаси, які утримуються з метою безоплатного розподілу, передачі, а також ті, щодо яких не існує активного ринку, відображаються на дату балансу за найменшою із двох оцінок: первісною вартістю або відновлювальною вартістю.

2. Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, у якому вони були здійснені (установлені): понаднормові втрати і нестачі запасів; фінансові витрати; витрати на зберігання, крім тих витрат, які необхідні перед наступним етапом виробництва; загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані із придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях; витрати на збут.