Вартість, за якою прибуткується актив

Порядок визначення вартості

Відображення в обліку

1

2

3

Основні засоби

Справедлива (п. 1.5 розд. ІІІ Положення № 879)

 

Справедлива вартість – це сума, за якою можна продати актив або оплатити ним зобов'язання на певну дату (п. 4 П(С)БО 7),
тобто це ринкова вартість активу.

Визначається підприємством самостійно або за участі професійних оцінювачів. За основу береться ринкова вартість подібних об'єктів у цій же місцевості та
в аналогічному стані

Дт 10, 11 – Кт 69 – оприбуткування
в будь-яких випадках виявлення надлишків згідно з п. 4 розд. IV Положення № 879.

Дт 10, 11 – Кт 424 – якщо надлишки отримано безплатно (згідно з п. 19 розд. 2 додатка до Методрекомендацій № 561).

Дт 10, 11 – Кт 746 – якщо ОЗ раніше не обліковувалися в балансі згідно з п. 21 розд. 2 додатка до Методрекомендацій № 561)*

Нематеріальні активи

Справедлива  (п. 2.3 розд. ІІІ Положення № 879)

 

Справедлива вартість нематеріальних активів дорівнює поточній ринковій вартості. Якщо таку вартість визначити неможливо, то справедлива вартість дорівнює оцінній вартості, яку підприємство сплатило б у разі купівлі-продажу між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами. Ця оцінна вартість може бути, наприклад, експертною оцінкою, установленою професійними оцінювачами (п. 2.8 Методрекомендацій № 1327)

Дт 12 – Кт 69 – згідно з п. 4 розд. IV Положення № 879, а також при створенні НА за рахунок цільового фінансування (п. 12 розд. 3 додатка до Методрекомендацій № 1327)**.

Дт 12 – Кт 746 – оприбуткування раніше не врахованих НА (п. 11 розд. 3 додатка до Методрекомендацій № 1327).

Дт 12 – Кт 424 – оприбуткування безплатно отриманих НА (п. 13 розд. 3 додатка до Методрекомендацій № 1327)

Запаси

Два варіанти:

– або чиста вартість реалізації (якщо надлишки будуть реалізовані),

– або в оцінці можливого використання (якщо надлишки будуть використані на підприємстві)

(п. 2.4 Методрекомен-
дацій № 2)

Чиста вартість реалізації – це очікувана ціна реалізації у звичайних умовах за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і реалізацію

(пп. 2.2.3 Методрекомендацій № 2).

Оцінка можливого використання запасів може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів (за наявності їх на балансі підприємства) з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації

(п. 2.12 Методрекомендацій № 2)

Дт 20, 22, 23, 25, 26, 28 – Кт 719 (п. 10 додатка 3 до Методрекомендацій № 2)

 

Кошти та їх еквіваленти

Номінальна

Дт 30, 31 – Кт 719 (п. 4 розд. IV Положення № 879)

* Згідно з Положенням № 879 надлишки основних засобів прибуткують у кореспонденції з рахунком обліку доходів майбутніх періодів. При цьому в Методрекомендаціях № 561 таке проведення відсутнє. Завважимо, що при відображенні надлишків із використанням рахунків 69 у підприємства дохід у сумі їх справедливої вартості виникне не відразу, а визнаватиметься у міру нарахування амортизації таких об'єктів (тобто сума доходу нівелюватиметься витратами
з амортизації).

** Положенням № 879 також передбачене проведення для відображення надлишків нематеріальних активів із використанням рахунка доходів майбутніх періодів. Таке саме проведення є і в Методрекомендаціях № 1327, проте воно рекомендоване для відображення за результатами інвентаризації надлишків, що створені за рахунок коштів цільового фінансування або належать державі.