• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Нова декларація з ПДВ: перше знайомство

Що змінилося

Наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 13:

 • викладено в новій редакції Порядок запов-нення й подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 23.09.14 р. № 966 (далі – Поря-док № 966);
 • змінено форму декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) та деяких додат-ків до неї,
 • а також форму Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Зміни до декларації обумовлені тим, що з 01.02.15 р. розпочався другий етап запровадження електронного адміністрування ПДВ. У пов-ному обсязі (уключаючи обмеження можливості реєстрації податкових накладних сумою, обчисленою за формулою з п. 2001.3 Податкового кодексу, далі – ПК) воно запрацює з 01.07.15 р. Зазначені зміни можна умовно розділити на дві основні групи:

 • зміни щодо відображення коригування податкових зобов’язань податкових періодів до 01.02.15 р. (розд. I декларації та додаток 1);
 • зміни щодо відображення суми залишку від’ємного значення ПДВ та сум, заявлених до бюджетного відшкодування (розділи III та IV декларації та додаток Д2).

У текстовій частині декларації вилучено поле, у якому робилася відмітка переробними підприємствами – платниками спеціального режиму оподаткування («0140»). Інших змін немає.

Розділи І та ІІ декларації

Графи розд. І «Податкові зобов’язання» та рядки з кодами «1»–«7» залишилися без змін. Тобто платники ПДВ у декларації за лютий 2015 року заповнюватимуть їх у такому самому порядку, як за минулі податкові періоди.

Як і раніше, у рядку 8 відображається показник коригування податкових зобов’язань. До 01.02.15 р. суми коригування податкових зобов’язань згідно зі ст. 39 та 192 ПК відображались у декларації сукупно незалежно від дати виникнення таких податкових зобов’язань.

З 01.02.15 р. суми коригування податкових зобов’язань слід розділяти залежно від того, коли було складено податкову накладну, за якою здійснено коригування, – до 01.02.15 р. чи після цієї дати. У зв’язку з цим кількість рядків, у яких зазначаються суми коригування податкових зобов’язань, у таблиці 1 додатка 1 до декларації та кількість підрядків у рядку 8 декларації збільшилась. Наприклад, якщо підприємство в березні 2015 року повертає передопла-ту, отриману:

 • у жовтні 2014 року, то суму коригування податкового зобов’язання в декларації за березень воно має відобразити в рядку 8.1.1;
 • лютому 2015 року, то суму коригування податкового зобов’язання слід відобразити в рядку 8.2.1 декларації за березень.

У розд. ІІ «Податковий кредит» декларації, так само як і в таблицях 2 та 3 додатка 1 до неї, гра-фи та рядки не змінено.

Розділ III

Розділ III «Розрахунки за звітний період» декларації заповнюється відповідно до п. 5 розд. V Порядку № 966. У ньому ураховано зміни, унесе-ні з 01.01.15 р. до ПК, а саме:

 • новий порядок використання від’ємного значення ПДВ поточного звітного періоду, передбачений п. 200.4 ПК (можливість зарахувати його до податкового кредиту наступного звітного періоду або отримати бюджетне відшкодування ПДВ);
 • порядок використання від’ємного значення попередніх податкових періодів до 01.02.15 р., передбачений п. 33 підрозд. 2 розд. ХХ ПК (можливість або збільшити розмір суми, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), з одночасним збільшенням податкового кредиту звітного (податкового) періоду, у якому було здійснено таке збільшення, або отримати бюд­жетне відшкодування в порядку, визначеному ст. 200 ПК, що діяв до 31.12.14 р.).

Заповнення розд. ІІІ декларації залежить від суми різниці податкового зобов’язання та податкового кредиту за поточний податковий період та наявності в платника ПДВ від’ємного значення станом на 01.02.15 р. (з урахуванням показників січневої декларації). Розглянемо окремо три типові ситуації, які можуть виникнути в платни-ка ПДВ при його заповненні.

Ситуація 1

Значення різниці між податковим зобов’я­занням та податковим кредитом у звітному періоді – додатне, залишку від’ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів до 01.02.15 р. немає.

У такому разі, як і в минулих періодах, заповнюється рядок 18 і його показник переноситься до рядка 25 (рядки 25.1 або 25.2). Інші рядки розд. ІІІ не заповнюються.

Ситуація 2

Значення різниці між податковим зобов’язан-ням та податковим кредитом від’ємне, також є від’ємне значення ПДВ попередніх подат-кових періодів до 01.02.15 р.

У такому разі відповідно заповнюється рядок 19. У рядку 20 відображається від’ємне значення ПДВ попередніх періодів, що збільшує податковий кредит звітного періоду. Воно складаєть-ся із:

 • показника рядка 24 декларації з ПДВ поперед-нього звітного періоду починаючи з лютого 2015 року (ряд. 20.1);
 • суми залишку від’ємного значення ПДВ попередніх звітних (податкових) періодів до 01.02.15 р., яка збільшила «ліміт» для реєстрації податкових накладних в ЄРПН (ряд. 20.2). Значення рядка 20.2 дорівнює значенню ряд-ка 27 розд. IV декларації;
 • суми збільшення або зменшення від’ємного значення ПДВ за результатами перевірки податковими органами (ряд. 20.3). Як роз’яснили в ДФС, до показника цього рядка включаються результати перевірок податкових періодів, що настають за 01.02.15 р. На нашу думку, цей рядок слід заповнювати, якщо нарахування за актом перевірки буде узгодженим, тобто платник ПДВ не розпочне ні адміністративного, ні судового оскарження. У такому разі в кінці декларації в полях із приміткою «***» зазначається дата та номер податкового повідомлення-рішення.

У наведеній ситуації в декларації за лютий рядок 20 не заповнюється. Пояснимо чому. Попереднім періодом лютого є січень, а вся сума від’ємного значення, що склалася на 01.02.15 р., обліковується окремо в таблиці 1 додатка 2. Тому показник рядка 24 січневої декларації слід уключати не до рядка 20.1, а до показника графи 3 таблиці 1. Показник суми залишку від’ємного значення ПДВ, яка збільшила «ліміт» для реєстрації податкових накладних, наводиться в гра-фі 7 і буде включатися до рядка 20.2 у березневій декларації (детальніше див. нижче). Оскільки перевірити показники декларації за лютий 2015 року можна лише після її подання до податкового органу (тобто після 20.03.15 р.), то в лютневій декларації рядок 20.3 також не заповнюється.

У рядку 21 відображається від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного періоду за вирахуванням позитивного ПДВ за цей період. Цей показник визначається як різниця між рядами 20 та 18. У наведеній ситуації в декларації за лютий цей рядок не заповнюється, оскільки рядки 20 та 18 не заповнюються.

У рядку 22 відображається від’ємне значення ПДВ, що складається із сум показника рядків 19 (від’ємне значення ПДВ, яке виникло за результатами поточного періоду) та 21 (від’ємне значен-ня ПДВ, яке виникло в попередніх періодах). У нашому випадку значення рядка 22 декларації за лютий дорівнюватиме значенню рядка 19.

Якщо таке від’ємне значення більше суми, обчисленої за формулою, наведеною в п. 2001.3 ПК, то заповнюється рядок 22.1 (у т. ч. поле «сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 стат-ті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації», далі – спеціальне поле). Якщо менше, то рядок 22.1 не заповнюється.

Суму, визначену за формулою, що відображається в окремому спеціальному полі рядка 22.1, можна дізнатися, надіславши запит до ЄРПН. Цей показник зазначається в декларації безпосередньо на момент її подання, оскільки він змінюється після реєстрації кожної податкової накладної (розрахунків коригування) як при постачанні, та і при отриманні продукції (товарів, послуг). Значення рядка 22.1 (якщо воно є) переноситься до рядка 24 декларації, з якого переходить до рядка 20.1 декларації наступного періоду.

Нагадаємо, що отримані зареєстровані податкові накладні збільшують суму, обчислену за формулою, а видані зареєстровані податкові накладні зменшують її. Тому платникам до отримання другої квитанції при поданні декларації (у якій заповнено спеціальне поле), на нашу думку, доцільно утриматися від реєстрації податкових накладних (розрахунків коригувань) у ЄРПН. Адже така реєстрація зменшить суму, обчислену за формулою, що може вплинути на показники рядків 22.1, 24 та 20.1 декларації.

Платники ПДВ, у яких у декларації за лютий заповнено рядок 19, для заповнення рядка 22.1 при поданні декларації мають зробити запит до ЄРПН, отримати інформацію про суму, обчислену за формулою, та зазначити таку суму у спеціальному полі рядка 22.1.

У рядку 23 декларації зазначається різниця між значеннями рядків 22 та 22.1, тобто та частина від’ємного значення ПДВ (дорівнюватиме сумі, зазначеній у спеціальному полі ряд. 22.1), якою платник може розпорядитися в поточному звітному періоді шляхом:

 • зарахування у зменшення суми податкового боргу з ПДВ (за наявності такого боргу запов-нюється ряд. 23.1);
 • відшкодування на рахунок в банку (ряд. 23.2 та додатки Д3 та Д4);
 • зарахування до складу податкового кредиту наступного звітного періду (ряд. 23.3).

У рядку 24 відображається сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Вона дорівнює сумі рядків 22.1 та 23.3.

Ситуація 3

Значення різниці між податковим зобов’я­занням та податковим кредитом – додатне, на 01.02.15 р. є від’ємне значення ПДВ.

На нашу думку, така ситуація при заповненні декларації за лютий 2015 року є найбільш cкладною. Пояснимо чому.

З одного боку, платник, який має від’ємне ПДВ за минулі періоди та додатне ПДВ (ряд. 18) за поточний період, має право на збільшення податкового кредиту в цьому періоді за рахунок такого від’ємного ПДВ (пп. «б» п. 200.4 ПК). З іншого боку, відповідно до пп. «а» п. 33 підрозд. 2 розд. ХХ ПК таке право виникає за звітний (податковий) період, у якому «ліміт» для реєстрації податкових накладних у ЄРПН було збільшено. А збільшити такий «ліміт» платник зможе, подавши заяву за формою, наведеною в додатку 2 до декларації за лютий, тобто в березні. Отже, якщо дотримуватися загального алгоритму заповнення декларації, платникам, які опинилися в цій ситуації, загрожує сплата лютневого ПДВ до бюджету.

Проте, як роз’яснили в ДФС, цього не станеться, і платники отримають можливість скористатися правом на податковий кредит уже в лютневій декларації. На нашу думку, найбільш доречним є відображення залишку від’ємного значення ПДВ попередніх періодів у межах нарахування за поточний звітний період (лютий) у рядку 20 декларації з одночасним зменшенням суми в графі 6 таблиці 1 додатку 2. Сподіваємося, що найближчим часом платники ПДВ отримають детальні роз’яснення ДФС, з якими ми ознайомимо вас на сторінках «БАЛАНСУ». Порядок заповнення рядків 22–25 такий самий, як зазначено вище (при розгляді ситуації 2).

Розділ IV декларації

Розділ IV декларації призначений для обліку процесу погашення залишків сум від’ємного значення ПДВ, що склалося протягом податкових періодів до 01.02.15 р. Порядок заповнення цього розділу наведений у п. 6 розд. V Поряд-ку № 966. Цей розділ заповнюється лише в декларації «0110», і заповнюється він на підставі даних із додатка 2 (див. далі).

У рядку 26 декларації за лютий 2015 року (I квартал 2015 року) зазначається загальна сума від’ємного значення ПДВ попередніх періодів станом на початок звітного періоду. При складанні декларації за лютий у цей рядок переноситься значення рядка «Усього, в т. ч.:» гра-фи 6 таблиці 1 додатка 2. У наступних звітних (податкових) періодах у цьому рядку наводяться суми значення рядка 31 декларації за поперед-ній звітний (податковий) період.

У рядку 27 відображається сума від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку в поточному звітному (податковому) періоді збільшується «ліміт» для реєстрації податкових накладних в ЄРПН. Це значення переноситься з рядка «Усього, в т. ч.:» графи 7 таблиці 1 додатка 2 та дорівнює показнику рядка 20.2 поточної декларації. У декларації за лютий, на нашу думку, цей рядок не запов-нюється, оскільки немає показника графи 7 таб-лиці 1 додатка 2.

У рядку 28 зазначається збільшення/зменшення залишку від’ємного значення, сформованого до 01.02.15 р. за результатами перевірки податкового органу. Заповнюється цей рядок на підставі графи 10 таблиці 1 додатка 2. У цій графі показник відображається за той звітний період, у якому було винесено та узгоджено рішення за результатами перевірки.

У рядку 29 зазначається сума збільшення/зменшення залишку від’ємного значення на підставі уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Цей показник переноситься із графи 10 таблиці 1 додатка 2 і стосується податкових зобов’язань, нарахованих до 01.02.15 р.

У рядку 30 зазначається сума залишку від’єм-ного значення ПДВ попередніх звітних (податкових) періодів, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника в банку (ряд. 3 таблиці 2 додатка 2).

У рядку 31 зазначається сума непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Значення цього рядка переноситься до рядка 26 декларації за наступний звітний (податковий) період.

Додаток 2

Розрахунок суми залишку від’ємного значення попередніх податкових періодів до 01.02.15 р. (додаток 2) складається із:

 • титульної частини, яка заповнюється в загальному порядку;
 • «заяви», у якій платники ПДВ відповідно до п. 33 підрозд. 2 розд. XX ПК мають зазначати напрямок використання від’ємного значення ПДВ, що виникло до 01.02.15 р. (збільшити розмір суми ПДВ, визначеної згідно з п. 2001.3 ПК, або повернути на свій поточний банківський рахунок);
 • таблиці 1 «Облік сум залишків від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року»;
 • таблиці 2 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року».

Цей додаток заповнюється лише до деклара-ції «0110» платниками ПДВ, у яких є від’ємне значення ПДВ. Таке від’ємне значення може складатися із сум ПДВ, кожна з яких має свій статус, а саме:

 • підлягали зарахуванню до податкового креди-ту наступного звітного періоду (гр. 2 таблиці 1);
 • які після бюджетного відшкодування включа-лися до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (гр. 3 таблиці 1);
 • задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань із ПДВ наступних звітних (податкових) періодів (гр. 4 таблиці 1);
 • були заявлені до бюджетного відшкодування та залишилися непогашеними (гр. 5 таблиці 1).

Як заповнити таблицю 1, розглянемо більш детально.

Таблиця 1


У графі 1 зазначається податковий період, у якому виникла сума від’ємного значення. Наприк-лад, якщо за декларацією за грудень 2014 року виникло від’ємне значення ПДВ, яке залишилося непогашеним за результатами січня, то в цій графі слід зазначити «12.2014».

Як роз’яснили в ДФС України, якщо від’ємне значення склалося із сум, які мають різний статус за результатами декількох податкових періодів, то в цій графі слід зазначати всі місяці, за які воно виникло, у розрізі відповідного статусу (у розрізі граф 2–5).

У графах 2–5 розшифровується залишок від’ємного значення ПДВ, що склався на початок звітного періоду. У рядку «Усього, в т. ч.:»:


графи 2 – указується сума з рядка 20.2 декларації за січень 2015 року/IV квартал 2014 року. Нижче в рядках слід розкласти цю суму за місяцями, у яких вона виникла (за аналогією заповнення Довідки про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду – додатка 2 до старої форми декларації);

графи 3 – зазначається сума з рядку 24 декларації за січень 2015 року/IV квартал 2014 року. Її також слід розкласти в розрізі звітних періодів виникнення;

графи 4 – сума, задекларована до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань із ПДВ наступних звітних (податкових) періодів, які залишилися непогашеними станом на 01.02.15 р. Ця графа запов-нюється за даними картки особового рахунка з урахуванням показників січневої декларації, і її теж слід розбити за періодами виникнення (ряд. 23.2 січневої декларації та попе-редніх звітних періодів). Залишки сум податку, що були перенесені до графи 4, знімаються з обліку в картці особового рахунка платника;

графи 5 – залишки сум ПДВ, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишилися непогашеними станом на 01.02.15 р. Ця графа також заповнюється за даними картки особового рахунка з урахуванням показників січневої декларації з розбиттям за періодами виникнення року (ряд. 23.2 декларації за січень 2015 року та попередніх звітних періодів у межах непогашених чи невідшкодованих залишків).

Отже, щоб заповнити цю таблицю, платники ПДВ мають зробити звіряння розрахунків із ПДВ (у розрізі податкових періодів) із податковим органом за місцем своєї реєстрації. Оскільки при визначенні сум залишків від’ємного значення станом на 01.02.15 р. ураховуються показники декларації за січень, уважаємо, що звіряння доцільно провести станом на 02.03.15 р.

Звертаємо увагу: якщо платник хоче отримати на рахунок у банку залишки сум бюджетного відшкодування, які залишилися невідшкодованими станом на 01.02.15 р., то такі суми не потрібно включати до показника графи 5 табли-ці 1 додатка 2. У такому разі вони будуть, як і раніше, обліковуватися в картці особового рахунка платника до повного відшкодування з бюджету. Якщо він уключить такі залишки до графи 5, то вони знімуться з обліку в картці особового рахунка платника та надалі обліковуватимуться лише в розд. ІV декларації та в таблиці 1 додат-ка 2 до декларації до повного погашення. Такі суми надалі можуть бути спрямовані лише для збільшення «ліміта» і не можуть бути передекларовані як бюджетне відшкодування. Рішення про «долю» сум бюджетного відшкодування платник має прийняти одноразово в декларації за лютий 2015 року. Такі роз’яснення надано в ДФС України.

Графи 1–5 таблиці 1 згідно з усними роз’яснення-ми ДФС України слід заповнювати в хронологічному порядку починаючи з найпізнішої дати (із січня 2015 р.) виникнення сум, що відображаються в графах 2–5. Тобто спочатку в графі 1 слід зазначити звітний період, у якому виникло значення графи 2, а потім – у хронологічному порядку звітні періоди, у яких виникли значення графи 3, потім – 4, і в останню чергу – графи 5. Уважаємо, що таблиця 1 додатка 2 матиме такий вигляд (див. фрагмент на наступній сторінці).

<...>

Звітний (податковий) період, у якому виникла сума від'ємного значення

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на початок поточного звітного (податкового) періоду

...

від'ємне значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 дек-ларації за січень 2015 року/IV квартал 2014 року)

суми залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року/IV квартал 2014 року)

суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишилися непогашеними станом на 1 лютого 2015 року

залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишилися непогашеними станом на 1 лютого 2015 року

Усього (графа 2 + + графа 3 + + графа 4 ++ графа 5)

1

2

3

4

5

6

...

Усього, у т. ч.

6 300,00

4 000,00

16 000,00

30 000,00

56 300,00

...

01.2015

5 000,00

5 000,00

...

12.2014

1 300,00

1 300,00

...

12.2014

4 000,00

4 000,00

...

09.2014

10 000,00

10 000,00

...

05.2013

6 000,00

6 000,00

...

05.2013

20 000,0

20 000,00

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали