• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Списання основних засобів у бюджетній установі

15.05.2019 22415 0 4

Із часом основні засоби втрачають своє первісне призначення з різних причин: зі спливом строку експлуатації, морального та фізичного зносу, руйнування тощо. Тому вони стають неефективними до подальшої експлуатації, і установа може прийняти рішення про їх ліквідацію. Як правильно провести процедуру списання? Як це оформити документально та відобразити в обліку? Ці та інші питання розглянемо у статті.


Підстави для списання основних засобів

Порядок списання об’єктів державної власності затверджено постановою КМУ від 08.11.07 р. № 1314 (далі – Порядок № 1314). Цей Порядок визначає механізм списання об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи), матеріальних активів, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами, далі – ОЗ), іншими необоротними матеріальними активами, що перебувають у державній власності.

Пунктом 4 Порядку № 1314 визначено, що ОЗ підлягають списанню за наявності таких підстав:

 • неможливість бути відчуженими, безоплатно переданими держустановам та щодо яких не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільним);
 • моральний або фізичний знос, непридатність для подальшого використання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням;
 • пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха і неможливість відновлення;
 • виявлення нестачі майна під час інвентаризації.

Майно, виявлене під час інвентаризації як нестача, списується з подальшим його відображенням в бухобліку.

Погодження із суб’єктом управління

Установа має погодити списання ОЗ, які перебувають у неї на балансі, із суб’єктом управління (п. 5 Порядку № 1314). Згідно із ч. 1 ст. 4 Закону від 21.09.06 р. № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» суб’єктами управління держмайном, зокрема, є:

 • КМУ;
 • центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує держполітику у сфері управління об’єктами державної власності;
 • уповноважені органи управління;
 • Фонд держмайна;
 • органи, які здійснюють управління держмайном відповідно до повноважень, визначених окремими законами;
 • державні господарські структури;
 • НАНУ, галузеві академії наук.

Без погодження із суб’єктом управління за рішенням керівника установи списують повністю амортизовані ОЗ, інші необоротні матеріальні активи, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 20 тис. грн. (абзац п’ятий п. 5 Порядку № 1314).

Важливо! Без погодження із суб’єктом управління за рішенням керівника установи списують основні засоби, первісна вартість яких становить менш як 20 тис. грн., а також повністю амортизовані ОЗ.

Установи, які КМУ визначив суб’єктами управління, списують держмайно, що перебуває на їх балансі, за рішенням керівників цих установ.

Морально застаріле та фізично зношене майно, придатне для подальшого використання, установи можуть передавати до сфери управління місцевих органів виконавчої влади, надалі закріплюючи його за відповідними закладами, установами та організаціями (п. 4 Порядку № 1314).

Документи для погодження списання ОЗ

У п. 6 Порядку № 1314 установлено, що для отримання згоди на списання майна установа подає суб’єкту управління разом із зверненням про списання майна такі документи:

 • техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, зазначаючи також напрями використання коштів, які передбачається одержати внаслідок списання;
 • відомості про майно, що пропонується списати за даними бухобліку (крім об’єктів незавершеного будівництва), за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 1314;
 • акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 1314;
 • акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання (не подається в разі списання майна, виявленого під час інвентаризації як нестача);
 • відомості про наявність обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном, що пропонується списати (разом із відповідними підтвердними документами).

Суб’єкт управління протягом 30 днів із дати надходження вищезазначених документів оформлює рішення про надання згоди на списання майна у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди – у формі листа.

Утворення комісії зі списання ОЗ

Списання ОЗ проводить комісія зі списання, утворена за наказом керівника установи. Головою комісії є заступник керівника установи, а членами – головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб установи, а також залучені за вимогою суб’єкта управління його представники (п. 9 Порядку № 1314).

Комісія зі списання майна здійснює огляд майна, установлює факт його непридатності, а також неможливість і неефективність проведення відновного ремонту чи його використання іншим чином. За результатами інвентаризації комісія приймає рішення про списання ОЗ, інших необоротних матеріальних активів. Своє рішення про списання, висновки та пропозиції комісія оформлює протоколом.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником установи.

Відповідно до п. 14 Порядку № 1314 до протоколу засідання комісії зі списання ОЗ додають такі документи:

 • акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
 • акти технічного стану майна, що пропонується до списання;
 • акти на списання майна (типові форми з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядок їх складання затверджено наказом Мінфіну від 13.19.16 р. № 818);
 • інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, держорганів тощо).

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання та технічного стану затверджує керівник установи.

Розбирання, демонтаж та остаточне списання ОЗ із балансу проводять лише після отримання рішення про надання згоди відповідного суб’єкта управління.

До відома! Остаточне списання ОЗ із балансу проводять лише після отримання рішення про надання згоди відповідного суб’єкта управління.

Оприбуткування отриманих матеріалів та запчастин

Пунктом 23 Порядку № 1314 передбачено, що запчастини, отримані внаслідок розібрання та демонтування обладнання, оприбутковують із відображенням:

 • на рахунках бухобліку запасів – вузли, деталі, матеріали та агрегати, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані внаслідок списання майна;
 • на рахунках бухобліку ОЗ – ОЗ;
 • як вторинна сировина – непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати.

Оцінка придатності вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих унаслідок списання майна, проводиться постійно діючою комісією, призначеною керівником установи (п. 24 Порядку № 1314).

Якщо вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати містять дорогоцінні метали чи каміння, вони підлягають здаванню суб’єктам господарювання, які провадять діяльність зі збирання та первинної обробки такого брухту і відходів на підставі ліцензій (п. 25 Порядку № 1314).

Після закінчення демонтажу списаного майна та оприбуткування матеріалів і запчастин установа повинна подати звіт про списання майна установі вищого рівня (форму наведено в додатку 3 до Порядку № 1314).

Бухгалтерський облік

Відображення на рахунках бухобліку фактів проведення госпоперацій зі списання забезпечує безпосередньо установа, на балансі якої перебувають ОЗ (п. 22 Порядку № 1314).

Бюджетні установи відображають операції зі списання ОЗ відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219.

Розглянемо приклад списання ОЗ у бюджетній установі.

Приклад

Дитячий садок (бюджетна установа) у квітні 2019 року у зв’язку з моральним та фізичним зносом списує такі ОЗ:

 • холодильник: первісна вартість – 7 500 грн.; знос на 01.01.17 р. – 4 286 грн.; залишкова вартість 01.01.17 р. – 3 214 грн. (7 500 грн. – 4 286 грн.). Цю суму станом на 01.01.17 р. перенесено на субрахунок 5111. За 2 роки експлуатації нараховано знос у розмірі 2 142 грн. Знос на 01.01.19 р. – 6 428 грн. (4 286 грн. + 2 142 грн.). Залишкова вартість – 1 072 грн. Унаслідок списання холодильника отримано придатні для використання запчастини на суму 800 грн. та металобрухт на суму 210 грн.;
 • комп’ютер: первісна вартість – 6 750 грн.; знос на 01.01.19 р. – 6 750 грн.; залишкова вартість – 0 грн.

Оскільки первісна вартість холодильника не перевищує 20 000 грн., а знос комп’ютера становить 100 %, то погодження про списання цих ОЗ у відділі освіти районної (міської) держадміністрації не потрібне.

Відобразимо в обліку операцій зі списання ОЗ.

(грн.)


з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

1

Списано знос холодильника

1411

1014

6 428

2

Списано залишкову вартість холодильника

8411

1014

1 072

3

Зменшено внесений капітал із віднесенням до накопиченого фінрезультату (суму було перенесено 01.01.17 р. на субрахунок 5111)

5111

5512

3 214

4

Закрито рахунки витрат на фінрезультат виконання кошторису звітного періоду (в останній день звітного кварталу)

5511

8411

1 072

5

Списано суму зносу комп’ютера

1411

1014

6 750

6

Оприбутковано запчастини, отримані внаслідок списання ОЗ

1515

7112

800

7

Оприбутковано металобрухт

1815

2117

210

8

Передано металобрухт спеціалізованому підприємству

2117

1815

210

9

Відображено дохід від реалізації металобрухту

2117

7411

210

10

Отримано кошти за металобрухт на спеціальний реєстраційний рахунок установи

2313

2117

210

11

Закрито наприкінці звітного періоду рахунок -доходів

7411

5511

210

7112

5511

800

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали