ФРАГМЕНТ 1

<...>

Роз­діл

Дата виник­нення подат­кового зобов’я­зання (поста­чання (оплати))

Номен­клатура товарів/
послуг про­давця

Код товару згідно з УКТЗЕД

Оди­ниця ви­міру то­вару

Кіль­кість
(об’єм, обсяг)

Ціна поста­чання оди­ниці то­вару/
послу­ги без ураху­вання ПДВ

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками

Загаль­на сума коштів, що підлягає сплаті

основна ставка

нульова ставка

звіль­нення від ПДВ

(поста­чан­ня на мит­ній тери­торії Укра­їни)

(екс-порт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

30.04.13 р.

Помідори

кг

600

10,00

6 000,00

9 575,00

30.04.13 р.

Огірки

кг

300

7,25

2 175,00

30.04.13 р.

Капуста

кг

350

4,00

1 400,00

Усього по розділу I

Х

Х

Х

Х

9 575,00

II

Зворотна (заставна) тара

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

III

Податок на додану вартість

Х

Х

Х

Х

1 915,00

1 915,00

IV

Загальна сума з ПДВ

Х

Х

Х

Х

11 490,00

11 490,00

<...>